Vildagliptin (Galvus) получи одобрение да се прилага в ЕС в комбинация с други перорални антидиабетни средства01/12/2007

Vildagliptin таблетки (Galvus, Novartis Pharmaceuticals) получи през септември разрешение от Европейската комисия да се прилага еднократно дневно в комбинация с metformin, сулфонилурейни препарати (SUs) или тиазолидиндиони (TZDs) за лечение на диабет тип 2. Одобрението е валидно за всичките 27 страни в Европейския съюз (ЕС), както и в Норвегия и Исландия.

През ноември медикаментът получи отново отказ да бъде допуснат до фармацевтичния пазар в САЩ поради опасения на федералната Агенция за храните и лекарствените средства (FDA) за неговия профил на безопасност.

Vildagliptin принадлежи към новия клас лекарства, наречени инхибитори на дипептидил пептидаза 4 (DPP-4), който включва и sitagliptin (Januvia, Merck & Company). DPP-4 инхибиторите повишават инкретиновите нива, което отключва секрецията на инсулин от панкреаса и сигнализира черния дроб да преустанови продукцията на глюкоза.

Добавянето на vildagliptin към инсулинови сенситайзери, като TZDs или metformin, е насочено към трите ключови нарушения при диабет тип 2: инсулинова резистентност, бета-клетъчна и алфа-клетъчна дисфункция.

Анализ на данните от фаза 3 клинично проучване (592 участници) показа, че добавянето на vildagliptin към pioglitazone води до значимо по-голямо понижаване на HbA1c в сравнение с прилагането само на pioglitazone (1.9% спрямо 1.4%; р<0.001): 66% от пациентите, получавали комбинираното лечение, са постигнали нива на HbA1c</=7%, в сравнение със съответно 42.5% и 42.9% от лекуваните с vildagliptin или pioglitazone, прилагани самостоятелно.

Допълнително, най-добра ефективност е била регистрирана при пациенти с лош гликемичен контрол, възрастни хора (>65 години) и при случаи със затлъстяване (понижаване на HbA1c с 2.8% при изходна стойност=/>9%; с 2.3% при изходна стойност =/>8.6% и с 2.2% при изходна стойност=/>8.4%; BMI =/>35).

Според резултатите от второ проучване (700 участници), vildagliptin има сходна ефективност с rosiglitazone за подобряване на гликемичния контрол, като средната разлика в теглото между двете групи е била 2.8 kg след приложеното лечение. При пациентите с тежка степен на затлъстяване, vildagliptin е бил свързан с намаляване на теглото с повече от 1 kg. При лекуваните с него пациенти e била регистрирана и по-малка честота на отоци (2.5% спрямо 4.9%).

Galvus понижава високите нива на кръвната глюкоза без да води до наддаване на тегло и до повишена честота на хипогликемия, които са двете основни нежелани действия на медикаменти като SUs и TZDs.

Най-честите нежелани странични действия на vildagliptin, докладвани в клинични проучвания, са запушване на носа, главоболие, замаяност и инфекции на горните дихателни пътища.

Медикаментът е одобрен в Meксико и Бразилия. Таблетна форма, съдържаща vildagliptin и metformin (Eucreas, Novartis), в момента се оценява от Европейската комисия.

Агенцията за храните и лекарствените средства (FDA) на САЩ отложи през ноември регистрацията на Galvus поради опасения, че във висока доза той води до чернодробни токсични ефекти. Тези данни ще доведат до промяна в лекарственото упътване на медикамента преди дебюта му на европейския пазар.

При пациенти, приемали еднократна дневна доза 100 mg, е била установена по-голяма честота на повишаване на чернодробните трансаминази. Вероятно, vildagliptin ще се прилага в доза 50 mg еднократно или два пъти дневно.

По-рано FDA отказа да регистрира лекарството поради данни за кожна токсичност.

Galvus не се oчаква на фармацев-тичния пазар в САЩ по-рано от 2009 година, ако въобще бъде одобрен за приложение в САЩ. Прогнозираните от Morgan Stanley годишни продажби на Galvus от $1.03 милиарда са намаляли до $500 милиона.