Сулфонилурейните препарати подобряват прогнозата при пациенти с диабет тип 2 и остър исхемичен инсулт01/10/2007
Пациентите с диабет тип 2, които са на лечение със сулфонилурейни препарати (СУП) преди и по време на болничния си престой по повод на остър исхемичен инсулт, се възстановяват по-добре, показаха резултатите от ретроспективно проучване в Германия, публикувани през септември в списание Stroke (1). “Настоящото проучване е първото, което показва, че приложението на сулфонилурейни средства преди и след възникването на мозъчен исхемичен инцидент може да има благоприятно влияние върху неврологичните и функционалните резултати“, коментират неговите автори. Невропротективните ефекти изглеждат независими от нивата на кръвната глюкоза, поради което авторите планират да проведат проучване с ниски дози СУП и при недиабетици с остър инсулт. Предишни проучвания на Simard и сътр. при животински модели на инсулт показаха, че СУП могат да блокират неселективните катионни - NC (Са-ATP) канали, които се експресират в централната нервна система само в условия на исхемия и се регулират от сулфонилурейния рецептор-1 (SUR1) (Simard et al. Natur Med. 2006;12:433-440). В настоящото проучване са били анализирани данните от медицинските досиета на 33 пациенти с диабет тип 2, които са получавали терапия със СУП по време на хоспитализацията им по повод на остър исхемчен инсулт (терапевтична група) и 28 пациенти, които не са получавали подобна терапия през първите 24 часа от появата на инсулта (контролна група). Първичен критерий за оценка е била редукцията с най-малко четири точки в National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) или достигане на NIHSS скор 0 при изписването от болницата. Вторичен критерий е било намаляването на модифицираната Rankin Scale с най-малко две точки до края на болничния престой. Ретроспективен анализ на резултатите след инсулт при пациенти с диабет на терапия със СУП по време на приема им в болница по повод на остър исхемичен инсулт в сравнение с пациенти, които не са получавали СУП по същото време Подгрупов анализ е показал, че ползата от СУП е регистрирана само при пациенти с нелакунарен инсулт, като не зависи от пола, наличието на предишна транзиторна исхемична атака или от нивата на кръвната глюкоза. “Важно е лекарите да знаят, че пациентите с диабет, които постъпват при тях с мозъчна исхемия и вече получават терапия със СУП, трябва да останат на тази терапия по време на острата фаза на инфаркта, тъй като това може да подобри краткосрочната им прогноза“, коментират авторите. “Въпреки че тези резултати не могат да бъдат генерализирани за всички пациенти с остър инсулт и трябва да бъдат интерпретирани внимателно поради ограниченията на проведеното проучване (обсервационно, ретроспективно), както и поради липсата на информация за придружаващото лечение (възможно е други лекарства, като статини или инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, да са оказали влияние върху невропротекцията), регистрираните данни отварят нови перспективи за лечение на пациентите с диабет тип 2 и инсулт“, според редакционен коментар в същия брой на списанието (2). Известно е, че СУП инхибират ATP-зависимите калиеви канали (К-ATP) в бета-клетките на панкреаса. Подобно на К-ATP, неселективните катионни - NC (Ca-ATP) канали също се регулират от сулфонилурейния рецептор 1 (SUR1) и се блокират от СУП. NC (Ca-ATP) каналите са с повишена активност в исхемичните астроцити на животински модели на инсулт и тяхното блокиране със СУП като glibenclamide (glyburide) води до значимо намаляване на смъртността, мозъчния оток и обема на инфаркта. Поради това, работната хипотеза на авторите е била, че пациенти с диабет тип 2, които получават терапия със СУП както по време на възникването на остър исхемичен инсулт, така и по време на болничния им престой по повод на мозъчния ницидент, имат по-добра прогноза. NC (Ca-ATP) каналите играят критична роля в развитието на мозъчния оток и поради това блокирането на SUR1, който участва в повишената активност на тези канали, може да представлява важен терапевтичен подход в лечението на инсулта. За първи път тези обещаващи и нови експериментални открития бяха потвърдени в проучване при хора. Използвани източници: 1.Kunte H., Schmidt S., Eliasziw M. et al. Sulfonylureas improve outcome in patients with type 2 diabetes and acute ischemic stroke. Stroke 2007;38:2526-2530 http://stroke.ahajournals.org 2.Arboix A. Potential impact of sulfonylureas in the outcome of type 2 diabetic patients with ischemic stroke. Stroke 2007 38: 2413-2414