NovoMix® 30 свързан със значимо по-малко епизоди на нощна и сериозна хипогликемия от бифазния човешки инсулин01/10/2007
Терапията с бифазен инсулин aspart (BIAsp 30)* води до значимо по-малка честота на нощни (-35%, p=0.005) и на сериозни хипогликемии (-59%, p<0.01), в сравнение с бифазния човешки инсулин (biphasic human insulin - BHI), показаха резултатите от мета-анализ на девет клинични проучвания, докладвани през септември на годишната среща на European Association for the Study of Diabetes (EASD) (1). В проучванията са участвали 1674 пациенти с диабет тип 2 и 151 с диабет тип 1, като данните от тях представляват убедително доказателство за клинично значим намален риск за хипогликемични епизоди в полза на BIAsp30. Резултатите от проучване, публикувано по-рано през тази година в Diabetes Care, също показаха, че BIAsp30 е свързан с намалена честота на нощна хипогликемия при лекувани с инсулин пациенти с диабет тип 2 в сравнение с BHI (2). * NovoMix®30 на фирма Novo Nordisk е смесен инсулинов аналог, който съдържа бързодействащ инсулин aspart (30%) и инсулин aspart protamine (70%). Бързодействащата компонента започва да действа на 0-15 минута, поради което този инсулин може да се инжектира непосредствено преди хранене за разлика от човешкия бързодействащ инсулин, които трябва да се поставя 30 минути преди това. Тази компонента осигурява прандиален контрол. Бавнодействащата компонента има удължена абсорбция и поради това може да е с продължителност на действието до 24 часа - тя осигурява базален контрол. Максималният ефект на бифазния инсулин aspart настъпва между един и четири часа след неговото подкожно инжектиране. Използвани източници: 1. Davidson J., Liebl A., Christiansen J. et al. Biphasic insulin aspart is associated with a reduced risk of hypoglycaemia compared with biphasic human insulin. Poster 986, presented at 43 Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Amsterdam, 2007 2. McNally P., Dean J., Morris A. et al. Using continuous glucose monitoring to measure the frequency of low glucose values when using biphasic insulin aspart 30 compared with biphasic human insulin 30. Diabetes Care 2007; 30:1044–48