Нов референтен метод за стандартизиране на резултатите от измерванията на HbA1c01/10/2007
Съвместни указания за международна стандартизация на методите за измерване на HbA1c издадоха Американската диабетна асоциация (ADA), Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD), Международната диабетна федерация (IDF) и Международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина (IFCC)*. Консенсусът бе приет през май 2007 на среща на посочените организации в Милано, Италия, като пълният текст на документа бе публикуван в списанията Diabetologia и Diabetes Care (1, 2). Измерването на хемоглобин A1с (A1с) се превърна в златен стандарт за оценка на хроничната гликемия през последните две десетилетия. „ В съответствие с познанията, че повишените стойности на A1с показват по-висок пожизнен риск за микроваскуларни (а вероятно и за макроваскуларни) усложнения на диабета, клиницистите използват резултатите от измерванията на A1с, за да направляват терапията на своите пациенти с диабет, и периодичното проследяване на този показател се превърна в крайъгълен камък за оценка на диабетните грижи“, пишат авторите. С новия референтен метод, разработен от IFCC, се измерва само една конкретна фракция на гликирания хемоглобин (DOF)*, което позволява стандартизация на пробите в милимола на мол (mmol/mol=103) (3). DOF е фракция в бета-веригите на хемоглобина, която представлява стабилна хексоза, добавена към N-терминалната аминокиселина валин. Този нов референтен метод не може да се използва от клиничните лаборатории за измерване на A1с, а ще служи само за стандартизиране на получените от тях A1с резултати (%=102). Нивото на DOF е приблизително с една четвърт по-ниско от това на А1с - стойност на DOF 4.2, 5.3 и 6.4% (според новата мерна единица 42, 53 и 64 mmol/mol) отговаря съответно на А1с 6, 7 и 8%. Най-важното от указанията: Резултатите от измерванията на A1с, включително референтната система и получените стойности, трябва да бъдат международно стандартизирани Новата референтна система на IFCC е единствената налична до момента база за въвеждане на стандартизация на A1с пробите Навсякъде по света, A1с резултатите трябва да бъдат посочвани в мерните единици на IFCC (в mmol/mol), като единиците (в %) на National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) трябва да бъдат преизчислявани със стандартната формула на IFCC-NGSP Отговарящата на A1с резултата средна стойност на глюкозата (A1с-derived average glucose - ADAG)*** също трябва да се посочва за тълкуване на A1с резултата В клиничните указания, гликемичните цели трябва да бъдат посочвани в IFCC единици (mmol/mol), в съответстващите им NGSP единици (%) и отговарящата на тях средна стойност на глюкозата (ADAG) „Ние смятаме, че това решение ще улесни международното сравняване на A1с резултатите“, коментират авторите на приетия консенсус. „Посочването на резултатите от измерванията в научно коректни единици, заедно със съответното клинично тълкуване на тези резултати, е честа практика (например, креатинин и изчислена скорост на гломерулна филтрация). Новият референтен метод ще осигури на клиницистите възможност да изразяват предствата за хроничната хипергликемия в понятия и единици, които са най-подходящи за техните пациенти.“ Нивото на DOF е около три четвърти по-ниско от това на А1с (например настояща стойност на А1с 5% ще отговаря приблизително на 33 mmol/mol, а 8% - съответно на 65 mmol/mol. Това ще трябва да се обяснява старателно на пациентите с диабет, за да не настъпи объркване при тълкуването на резултатите. Използвани съкращения: * ADA = American Diabetes Association EASD = European Association for the Study of Diabetes IDF = International Diabetes Federation IFCC = International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine NGSP = National Glycohemoglobin Standardization ** DOF = haemoglobin beta chain(blood)-N-(1-DeOxyfructos-1-yl)haemoglobin beta chain substance Fraction=Hb(beta; B)-Deoxyfructosyl haemoglobin(beta) subst.fr. *** ADAG = HbA1c-derived average glucose Използвани източници: 1.Consensus statement on the worldwide standardization of the HbA1c measurement. The American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, and the International Diabetes Federation. Consensus Committee. Diabetologia 2007 DOI 10.1007/s00125-007-0789-7 www.springerlink.com/content/r764780lhv05828v/fulltext.pdf 2.Consensus statement on the worldwide standardization of the HbA1c measurement. The American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, and the International Diabetes Federation. Consensus CommitteeDiabetes Care 2007, 30:2399–2400 http://care.diabetesjournals.org/cgi/content 3.Nordin G., Dybkaer R. Recommendation for term and measurement unit for “HbA1c“. Clin Chem Lab Med 2007, 48 (8):1081-1082 www.biyokimya.org/belge/KKLT/4%20%20cclm20070210_Recomm.pdf