Liraglutide води до намаляване на кръвната глюкоза и теглото при нисък риск за хипогликемия01/10/2007
Терапията с liraglutide – аналог на човешкия GLP-1, прилаган в комбинация с metformin и rosiglitazone, води до значимо в сравнение с плацебо подобряване на гликемичния контрол и до намаляване на теглото, показаха резултатите от фаза 3 26-седмичното проучване LEAD 4, което е част от изследователската програма LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes), провеждана от фирма Novo Nordisk (www.novonordisk.com). В LEAD 4 е изследван ефектът на две различни дозировки liraglutide, прилагани в комбинация metformin и rosiglitazone, като проучването е обхванало 533 пациенти с диабет тип 2. Участниците са били рандомизирани да получават liraglutide или плацебо (контролни случаи), в допълнение на прилаганото до момента двойно комбинирано лечение. Средното изходно ниво на HbA1c* е било около 8.5% и средното телесно тегло малко над 95 kg. В края на проучването, над 50% от пациентите в групата на liraglutide са постигнали препоръчваното от American Diabetes Association прицелно ниво на HbA1c <7%. Допълнително, над 35% са постигнали препоръчваното от American Association of Clinical Endocrinologists и European Association for the Study of Diabetes прицелно ниво на HbA1c <6.5%. Приложението на медикамента е довело до допълнително понижаване на HbA1c с почти 1.5%. Лекуваните с него пациенти са имали и по-ниско тегло с около 2.5 kg в сравнение с контролите на плацебо. Liraglutide, прилаган в комбинация с metformin и rosiglitazone, е бил с добра поносимост. Най-честото, свързано с него, странично действие е било гаденето при около 30-40% от пациентите, но оплакванията са намалели с времето. Регистрирана е била ниска честота на хипогликемични епизоди, в съответствие със степента на гликемичен контрол. За liraglutide и програмата LEAD Liraglutide е аналог на естествения човешки хормон – глюкагон-подобен пептид 1 (Glucagon-Like Peptide-1 - GLP-1). Прилага се еднократно дневно. Медикаментът се разработва от фирма Novo Nordisk за лечение на диабет тип 2 и се намира във фаза 3 на развитие. Liraglutide действа като стимулира освобождаването на инсулин само когато нивата на кръвната глюкоза се повишават. За разлика от много други антидиабетни средства, liraglutide води също така до загуба на тегло, а не до неговото увеличаване. Изследователската програма LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes) представлява пет рандомизирани, контролирани, двойнослепи проучвания, които се провеждат в над 40 държави. Програмата включва около 3800 пациенти с диабет тип 2 и неадекватен гликемичен контрол. Резултатите от LEAD 5 бяха докладвани през юни 2007. В това проучване бяха сравнени ефектите на liraglutide и инсулин glargine, прилагани като допълнителна терапия при пациенти, поддържали неадекватен контрол с двете най-масово използвани перорални антидиабетни средства: metformin и сулфонилуреен препарат (glimepiride). Резултатите от LEAD 1 и LEAD 2 бяха представени през август 2007. Двете проучвания изследваха ефектите на две различни дозировки liraglutide в комбинация с един перорален антидиабетен препарат - glimepiride или metformin. Резултатите от LEAD 3 се очакват през първото тримесечие на 2008. Данните от проведено по-рано 12-седмично двойносляпо, рандомизирано контролирано проучване показаха, че liraglutide води до сравнима с glimepiride степен на гликемичен контрол, при по-малка честота на хипогликемични епизоди и намаляване на теглото. * Гликираният хемоглобин (HbA1c) е показател за средното ниво на кръвна глюкоза, поддържано през последните два до три месеца. Използва се и за оценка на ефективността на прилаганата антихипергликемична терапия. Представлява стабилно съединение между хемоглобина и глюкозата (гликиране). Препоръчваните прицелни стойности на HbA1c са <7% (ADA) и <6.5% (AACE, EASD), но трябва да се поставят индивидуализирани цели в зависимост от риска на пациента за усложнения, придружаващите заболявания, риска за хипогликемия, възрастта, очакваната продължителност на живот, както и личните предпочитания.