Инхалаторният човешки инсулин (Exubera на Pfizer)01/10/2007

Инхалаторният човешки инсулин (Exubera на Pfizer) осигурява сравнима с инсулина за подкожна доставка степен на гликемичен контрол, като ефектите му върху белодробната функция са обратими, показаха резултатите от 12-седмично сравнително проучване, публикувани в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (1).

Целта на това изследване е била да определи краткосрочното влияние на Exubera върху гликемичния контрол и белодробната функция при 226 непушачи с диабет тип 1 и нормална изходна белодробна функция.

На седмица 6 и 12 средното изходно ниво на хемоглобин А1с (HbA1c) се е понижило в сходна степен (с около 0.5%) при пациентите, получавали лечение с инхалаторен или с подкожен инсулин. В края на 12 седмица, 46% от лекуваните с Exubera и 57% от инжектиралите си инсулина подкожно са постигнали прицелното ниво на HbA1c7%.

Рискът за хипогликемични епизоди е бил с 23% по-висок в групата на Exubera, но рискът за тежки хипогликемични епизоди е бил с около 50% по-нисък.

Форсираният експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) и капацитетът за дифузия на въглеродния окис са показали лека, непрогресивна тенденция към понижаване до края на втората седмица от терапията с инхалаторния инсулин, като промените са били обратими след преустановяване на неговото прилагане на 12 седмица (след това за още 12 седмици, пациентите са преминали на подкожен инсулин, подобно на другата група).

Най-честото странично действие, свързано с инхалаторния инсулин, е била леката кашлица (30.9% спрямо съответно при 7.8%).

Използван източник:

1.Norwood P., Dumas R., Cefalu W. et al, on behalf of Exubera Phase 3 Study Group Randomized tudy to Characterize Glycemic Control and Short-Term Pulmonary Function in Patients with Type 1 Diabetes Receiving Inhaled Human Insulin (Exubera). J Clin Endocrinol Metab 2007, 92:2211-2214 http://jcem.endojournals.org