Сънната апнея – компонент на метаболитния синдром?01/07/2007
Обструктивната сънна апнея повишава почти три пъти риска за развитието на диабет тип 2, показаха резултатите от проучване, представени през май на 103-ата международна конференция на American Thoracic Society (ATS), като установената положителна корелация е самостоятелна - не зависи от затлъстяването и от останалите известни рискови фактори за развитието на диабет. В проучването са участвали 544 пациенти без анамнеза за диабет, като при всички е била проведена пълна полисомнография без постоянно положително налягане в дихателните пътища. Пациентите са били разделени в зависимост от размера на техния апнея-хипопнея индекс (AHI; първа група: AHI 0 - 7; втора група: AHI 7 - 20; трета група: AHI 21 – 45 и четвърта група: AHI > 45). Попадащите в групата с най-ниски стойности са били контролни случаи. Рискът за появата на диабет тип 2 за петгодишен период на проследяване се е увеличавал в съответствие с тежестта на обструктивната сънна апнея. Шестима (4.3%) от 140 души в контролната група са развили диабетна хипергликемия в сравнение с 15 (11.5%) от 131 души, попадащи във втората група, 14 (10.9%) от 129 пациенти в третата група и 25 (19.7%) от 127 души в четвъртата група с най-високи стойности на AHI. В сравнение с конролната група, степените на вероятност (HR) за развитието на диабет са били съответно: 2.73 във втората група (95% CI, 1.06 - 7.05); 2.66 в третата група (95% CI, 1.02 - 6.93) и 4.56 в четвърната група (95% CI, 1.87 - 11.11). След изключване на влиянието на останалите известни рискови фактори, обструктивната сънна апнея е била свързана с 2.70 пъти повишена вероятност за развитието на диабет (95% CI, 1.13 - 6.45) при сравняването на контролите с останалите три групи. За съпоставка, затлъстяването е било свързано с 2.85 пъти повишен риск (95% CI, 1.39 - 5.86) в същата популация. Тютюнопушенето, възрастта, полът и расата не са имали статистически значимо влияние върху степента на риск. Авторите смятат, че при пациентите с диабет тип 2 трябва да се провежда скрининг за сънна апнея. Целта на тяхно следващо проучване ще бъде да се провери дали лечението на сънната апнея повлиява риска за развитието на диабет. Трябва да се изследва също така и дали лечението на сънната апнея и намаляването на тежестта на този проблем при пациенти с изявен диабет може да понижи риска за свързаните с това заболяване усложнения, препоръчват тези изследователи. Сънната апнея е известен рисков фактор за артериална хипертония, инсулт и исхемична болест на сърцето, като вероятно представлява компонент на метаболитния синдром.