Кръвно налягане под 120/70 mmHg осигурява най-добра бъбречна защита при диабет тип 101/04/2007

Ниското артериално кръвно налягане, дори под препоръчваните нормални граници, може да осигури значима по-добра защита на бъбреците при пациентите с диабет тип 1, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Hypertension (1).

Настоящите указания препоръчват при пациенти с диабет без протеинурия прицелни нива на кръвното налягане под 130/80 mmHg и под 125/75 mmHg при случаите с протеинурия. Тези препоръки са базирани главно на данни от проучвания в общото население и при пациенти с диабет тип 2, които по правило са в по-напреднала възраст.

„При по-младите хора с диабет тип 1, неконтролираната хипергликемия играе важна роля за развитието на съдови усложнения. До момента не бе установено, обаче, дали понижаването на артериалното кръвно налягане per se има значим протективен ефект срещу бъбречно увреждане, независимо от постигането на почти нормален гликемичен контрол”, пишат авторите.

Shankar и сътр. са изследвали в популационно-базирано, кохортно проучване, зависимостта между различни категории на систолното и диастолното налягане и развитието на двете свързани с бъбречно увреждане състояния – протеинурия и скорост на гломерулна филтрация.

В анализа са включени данните на 604 пациенти с диабет тип 1. За 16-годишен период на проследяване, 232 от тях са развили протеинурия и 158 – скорост на гломерулна филтрация <60 ml/min/1.73 m2.

По-ниските стойности както на систолното, така и на диастолното артериално налягане (АН) са било свързани с намален релативен риск за развитието на свързано с диабета бъбречно увреждане, като установената връзка е независима от степента на гликемичния контрол и от останалите придружаващи фактори.

Максимален протективен ефект е бил наблюдаван при систолно АН<120 mmHg и диастолно АН<70 mmHg – тези нива на АН осигуряват значимо намаляване на риска за протеинурия с 37% и за понижаване на скоростта на гломерулна филтрация <60 mL/min/1.73 m2 с 40%.

Степента на понижаване на АН е предиктор и за обратно развитие на протеинурията през целия период на проследяване при случаите с изходна протеинурия.

Отчитайки значимостта на бъбречната и сърдечносъдовата болест при диабет тип 1, е необходимо да се проведат интервенционни проучвания, които да потвърдят клиничната значимост на тези данни, коментира д-р Matthew Weir в придружаваща редакционна статия в същия брой на списанието (2).

Използвани източници:

1.Shankar A., Klein R., Klein B.et al. Relationship between low-normal blood pressure and kidney disease in type 1 diabetes. Hypertension 2007, 49: 48-54 http://hyper.ahajournals.org

2.Weir M. How do you define “hypertension” in a patient with type 1 diabetes? Hypertension 2007, 49: 13-14