Европейски указания за контрол на диабета, преддиабета и сърдечносъдовата болест01/04/2007
Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology - ESC) и Европейската асоциация за изследване на диабета (European Association for the Study of Diabetes - EASD) издадоха обединени указания за контрол на диабета, преддиабета и сърдечносъдовата болест, които бяха публикувани през февруари в European Heart Journal (1). Ранно откриване и профилактика: Скринингът е ключ към диабета Един от главните моменти, подчертани в новите указания, е важността на стрининга за откриване на недиагностициран диабет. Препоръчва се провеждането на орално обременяване с глюкоза за определяне на глюкозния толеранс при пациенти с коронарна сърдечна болест, ако техният диабетен статус е неизвестен. Наличието на диабет увеличава риска за сърдечносъдова болест два до три пъти при мъжете и три до пет пъти при жените в сравнение с останалото население. Основни препоръки на европейските кардиодиабетолози: Диабетът се дефинира като ниво на плазмена глюкоза на гладно 126 mg/dl (7.0 mmol/l) или плазмена глюкоза на 2-ия час след обременяване 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Повечето от пациентите с начален диабет нямат двете нарушения едновременно Да се провежда таргетен скрининг за откриване на нарушения в глюкозния толеранс при хора с повишен риск за развитието на диабет или с анамнеза за сърдечносъдова болест Постпрандиалните нива на глюкозата са по-тясно свързани с риска за бъдещо сърдечносъдово заболяване отколкото нивата на глюкозата на гладно. Въпреки това, единични проучвания са насочени да изследват дали понижаването на постпрандиалната глюкоза намалява вероятността за сърдечносъдово заболяване. Проведените до момента наблюдения в тази област показват умерено позитивни резулати за редуциране на честотата на кардиоваскуларните инциденти Диабетът се свързва също с три до пет пъти увеличен риск за мозъчносъдова болест. Лечението на хипертонията с инхибитор на ренин-ангиотензиновата система може да доведе до допълнително понижаване на риска за инсулт сред пациентите с диабет Физическата активност, диетичният контрол, загубата на тегло, metformin и rosiglitazone показаха, че намаляват прогресирането на нарушения глюкозен толеранс в изявен диабет Прицелната стойност на гликирания хемоглобин при хората с диабет е 6.5%. Metformin е първа линия лекарствена терапия при пациентите с диабет тип 2 и наднормено тегло, като клиницистите трябва да увеличават терапията бързо с цел да постигнат спад на гликемията до целевите нива Терапия със статин трябва да се назначава при всички пациенти без противопоказания за нейното прилагане, които имат диабет и сърдечносъдово заболяване, като целта е да се постигне ниво на LDL холестерол от 70 до 77 mg/dl (1.8-2 mmol/l). Хората с диабет, но без анамнеза за сърдечносъдово заболяване, трябва да получават статини, ако общият им холестерол надвишава 135 mg/dl (3.5 mmol/l), като целта при тях е да се понижат стойностите на LDL холестерол с 30% до 40%. Всички пациенти с диабет тип 1 на възраст над 40 години са кандидати за терапия със статин независимо от изходното ниво на холестерола, докато при тези на възраст между 18 и 39 години да се обсъжда назначаване на статин при случаите с допълнителни сърдечносъдови рискови фактори Кръвното налягане трябва да се понижи под 130/80 mmHg при хората с диабет. Лечението трябва да включва инхибитор на ренин-ангиотензиновата система Терапията на коронарната сърдечна болест при хората с диабет не трябва да се различава значимо от тази при случаите без диабет. Двете групи трябва да получават сходни дози Аspirin и бета-блокери, като clopidogrel може да се има предвид като допълнително лечение. Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим могат да понижат риска за бъдещи сърдечносъдови инциденти при пациенти с диабет и установено сърдечносъдова болест Като цяло, коронарното бай-пас протезиране е свързано с намалена честота на реваскуларизация в сравенние с перкутанната коронарна интервениця при популацията с диабет. Елективната перкутанна коронарна интервенция трябва да включва лечение с инхибитори на гликопротеин IIb/IIIa при пациенти с диабет При случаите с диабет и предсърдно мъждене да се обсъжда лечение с warfarin с цел да се постигне международно нормализирано съотношение (INR) 2 до 3 Ключовите послания: A, B, C…. 1. Диабетът трябва да се лекува до постигане на следните цели: A.ниво на гликиран хемоглобин (HbA1c или A1c) 6.5% B.кръвно налягане 130/80 mmHg C.холестерол в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) около 70 mg/dl (1.8 mmol/l) или по-ниско при наличие на придружаващо сърдечносъдово заболяване 2. Пациентите с диабет и предсърдно мъждене трябва да получават warfarin с прицелно ниво на INR 2 до 3 3.Поведението при коронарна сърдечна болест като цяло е сходно при индивиди със или без диабет. И при двете групи сходни дози Аspirin и бета-блокери имат благоприятни ефекти. Clopidogrel и АСЕ инхибитори могат да усилят защитата срещу бъдещи сърдечносъдови инциденти при пациенти с коронарна сърдечна болест Използван източник: 1. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: executive summary The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Authors/Task Force Members, Rydйn L., Standl E., Bartnik M., Van den Berghe G., Betteridge J. et al. Eur Heart J. 2007; 28:88-136 http://eurheartj.oxfordjournals.org