Rosiglitazone намалява микроалбуминурията и артериалното налягане независимо от гликемията при пациенти с диабет тип 2 и микроалбуминурия01/12/2006

Rosiglitazone (Avandia на GlaxoSmithKline), добавен към базовата терапията с metformin, води до намаляване на микроалбуминурията, артериалното кръвно налягане и сърдечносъдовите биомаркери, независимо от сравнимото с включването на glibenclamide (gliburide) подобряване на гликемичния контрол, показаха резултатите от проучване, публикувани през октомври в Journal of Hypertension (1).

Според авторите, тези допълнителни ползи от лечението с rosiglitazone могат да бъдат свързани с неговите антиинфламаторни ефекти.

Целта на двойно-сляпото, с паралелни групи, проучване е била да провери хипотезата, че инсулиновият сенситайзер, в комбинация с metformin, води до по-изразена редукция на микроалбуминурията отколкото използването на сулфонилуреен препарат (СУП) при осигуряването на сходна степен на гликемичен контрол с прилагането на двете комбинации перорални антидиабетни средства.

В изследването са били включени 389 пациенти с диабет тип 2 и микроалбуминурия, които са били проследени след рандомизацията за период от 32 седмици.

Съотношението албумин:креатинин в урината е било значимо понижено на 32 седмица в сравнение с изходната стойност в групата, получавала metformin и rosiglitazone (-22.7%, p<0.01) за разлика от групата, в която метформин е бил комбиниран със СУП (-7.1%, p=0.32). При завършилите проучването участници (81.9%), разликата в полза на тиазолидиндиона е 19.5% (р=0.03).

Комбинацията rosiglitazone и metformin е понижила както средното 24-часово систолно АН (-3.4 mmHg, p=0.01)*, така и средното диастолно АН (-2.5 mmHg, p<0.01), оценени с Холтер, в сравнение с прилагането на метформин заедно с glibenclamide.

В допълнение, приложението на метформин с Avandia е довело до понижаване на нивата на инхибитор-1 на плазминогеновия активатор (PAI-1), С-реактивния протеин (CRP), фактора на von Willebrand и фибриногена, които са проинфламаторни и протромбогенни биомаркери, свързани с повишен сърдечносъдов риск при пациентите с диабет. Подобен благоприятен ефект не е бил установен при добавянате на СУП към метформин.

Rosiglitazone подобрява степента на микроалбуминурия, 24-часовото артериално налягане, проинфламаторния и протромбогенния статус, независимо от постигнатото сходно със СУП понижаване на гликемията при пациенти с диабет тип 2 и микроалбуминурия. Това може да осигури в тази високорискова група допълнителна сърдечносъдова и бъбречна протекция, е основният извод от това изследване.

* Увеличаването на систолното артериално налягане с 10 mmHg бе свързано при пациенти с диабет тип 2 с повишаване на риска за албуминурия с 15% и за бъбречна недостатъчност с 11% до 39% в проучването UKPDS 64 (UK Prospective Diabetes Study) (2)

Използван източник

1. Bakris G., Ruilope L., McMorn S. et al. Rosiglitazone reduces microalbuminuria and blood pressure independently of glycemia in type 2 diabetes patients with microalbuminuria. J Hypertens 2006, 24 (10): 2047-2055 http://www.jhypertension.com

2. Adler A., Stevens R., Manley S. et al. UKPDS Study Group. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int. 2003; 63:225-232