Пероралното лечение с алфа-липоева киселина подобрява симптомната диабетна полиневропатия01/12/2006
Пероралното лечение с алфа-липоева киселина (a-lipoic acid, ALA)*, прилагано за период от пет седмици, подобрява невропатните симптоми и сетивните нарушения при пациенти с дистална симетрична полиневропатия, като дозата от 600 mg дневно предлага оптимално сътношение полза/риск, показаха резултатите от проучването SYDNEY2, публикувани през ноември в списание Diabetes Care (1). В това мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване са участвали 181 пациенти в Русия и Израел, получавали за пет седмици еднократно дневно ALA в три различни дозировки - 600 mg (45 души), 1200 mg (47 души), 1800 mg (46) или плацебо (43). Първичен критерий за оценка е била промяната в невропатните симптоми, оценени чрез Total Symptom Score (TSS), включително хипералгезия, парестезия, алодиния и изтръпване на крайниците по време на сън. Вторичен критерий са били индивидуалните симптоми на TSS, Neuropathy Symptoms and Change (NSC) score, Neuropathy Impairment Score (NIS) и общата преценка на пациентите за ефективност на терапията. Изходният среден TSS не се е различавал значимо между отделните групи участници. В края на проучването, този показател се е понижил със средно 4.9 точки (51%) при ALA 600 mg, c 4.5 точки (48%) при ALA 1200 mg и с 4.7 точки (52%) при ALA 1600 mg, в сравнение с 2.9 точки (32%) при контролите (всичките р<0.05 спрямо плацебо). Терапевтичен отговор, дефиниран като редукция на TSS с >=50%, е бил постигнат при съответно 62%, 50%, 56% и 26% в четирите групи. В трите терапевтични групи, рандомизирани на ALA, e било регистрирано значимо в сравнение с получавалите плацебо подобрение на усета за режеща болка, изгаряща болка, скора NIS и общата преценка на пациентите за ефективност на лечението. Анализът на профила на безопасност е показал дозозависимо увеличаване на оплакванията от гадене, повръщане и световъртеж. Според авторите, прилагането на алфа-липоева киселина в доза 600 mg еднократно дневно има най-оптимален профил на ефективност и безопасност. * Синоними: thioctic acid – тиоктова киселина. Представлява витаминоподобен коензим, необходим за въглехидратния метаболизъм в биохимичните реакции на цикъла на Кребс. Алфа-липоевата киселина е мощен атиоксидант, който се отличава с две уникални характеристики: 1. разтворима е както във водна, така и в липофилна среда - проявява своето действие като прониква пълноценно в целия организъм 2. спомага за усвояването и рециклирането на другите антиоксиданти като витамин С, витамин Е, бета каротен, коензим Q 10 - предпазва клетъчната мембрана от вредното въздействие на свободните радикали Използван източник: 1. Ziegler D., Ametov A., Barinov A. et al. Oral treatment with -lipoic acid improves symptomatic diabetic polyneuropathy. The SYDNEY2 trial. Diabetes Care 2006, 29:2365-2370 http://care.diabetesjournals.org