Metformin e ефективна терапия и при необезни пациенти с диабет тип 201/12/2006

Metformin e толкова ефикасно антидиабетно средство при пациенти с нормално и наднормено тегло, колкото е и при тези със затлъстяване, показаха резултатите от проучване, публикувани през ноември в списание Diabetes Care (1).

Това са първите доказатествено-базирани данни в подкрепа на приложението на metformin и при необезни пациенти с диабет тип 2, смятат неговите автори.

Данните от изследването UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) доказаха категорично, че метформин превъзхожда сулфонилурейните препарати при хора с диабет тип 2 и затлъстяване, тъй като води до по-малко наддаване на тегло, намалена честота на хипогликемични епизоди и по-добри крайни сърдечносъдови резултати.

Единствено монотерапията с метформин (Glucophage) при обезни пациенти с диабет тип 2 редуцира значимо с 32% риска за диабетни съдови усложнения, с 36% общата смъртност и с 42% смъртността, свързана с диабет, както и с 39% риска за миокарден инфаркт, посочиха резултатите от UKPDS (2). След това проучване, метформин се превърна във фармакологична терапия на първи избор при хората с диабет тип 2 и затлъстяване.

Благоприятните ефекти на метформин са по-изразени в сравнение със сулфонилурейните препарати, които стимулират инсулиновата секреция, или с екзогенния инсулин по отношение на всички диабетни усложнения, обща смъртност и инсулт при еквивалентен гликемичен контрол.

След UKPDS до момента имаше празнота в познанията за дългосрочния отговор към метформин при необезна популация с диабет тип 2.

Целта на настоящото ретроспективно обсервационно проучване е била да сравни профила на ефективност на този медикамент при три кохорти болни с диабет тип 2 – с нормално, наднормено тегло и със затлъстяване (индекс на телесна маса – ИТМ съответно =30 kg/m2). Участвали са общо 644 души над 55 години, от които 394 са получавали монотерапия с метформин и 250 – със СУП. Монотерапията е била назначавана средно 3.6 години след диагностицирането на диабета.

Не е била установена разлика между трите, лекувани с метформин групи, по отношение на нивата на HbA1c, проследени назад във времето трикратно през интервал между всяко измерване от шест месеца.

Пациентите без затлъстяване са поддържали успешен гликемичен контрол, без да са се нуждаели от включването на други антидиабетни средства толкова дълго време, колкото и участниците с обезитет. При необезните случаи са били прилагани средно 2.5 таблетки по 500 mg метформин в сравнение със средно 2.8 таблетки по 500 mg при тези със затлъстяване.

Не е била установена разлика между трите кохорти по отношение на честотата на свързаните с диабета усложнения.

Извод за клиничната практика

Метформин може да осигурява сходна протекция срещу развитието на диабетни усложнения при обезни или необезни пациенти с диабет тип 2

В групата със затлъстяване, лечението с метформин е било свързано с по-малко наддаване на тегло в сравнение с получавалите монотерапия със СУП.

Сред лекуваните с метформин, случаите без затлъстяване са поддържали равностоен гликемичен контрол при прилагането на по-ниска доза в сравнение с обезните участници.

Metformin е ефективнo антихипергликемично средство, което постига намаление на HbA1c със средно 1.5%. Той подобрява едновременно метаболитните и кардиоваскуларните нарушения при диабет, като доказано осигурява превенция на диабетните съдови усложнения и намалява преждевременната сърдечносъдова заболеваемост и смъртност.

Това лекарство е единственото антидиабетно средство, което получи още през 2001 година одобрението на Европейската лекарствена агенция (EMEA, http://www.emea.eu.int) да посочва в указанията си за прилагане, че намалява диабетните усложнения при пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло.

Бигванидинът бе препоръчан за начална фармакологична терапия за контрол на хипергликемията с изключение на случаите с данни или с риск за бъбречно увреждане в ръководството Guidelines for type 2 diabetes, издадено от International Diabetes Federation (IDF) през 2005 година (3).

Лечението с metformin трябва да бъде назначавано едновременно с интервенцията за промяна в начина на живот още при диагностицирането на диабет тип 2 (ако няма специфични противопоказания), препоръчват обединените указания на American Diabetes Association (ADA) и European Association for the Study of Diabetes (EASD), издадени през 2006 година (4).

При повечето от пациентите с диабет тип 2 мерките за промяна в начина на живот изчерпват своите възможности да постигат или да поддържат метаболитните цели още през първата година. Причините за това са, че или не може да бъде постигната загуба на тегло, или отново се наддава на тегло, или заболяването прогресира, или комбинация от фактори.

Metformin се препоръчва за начална фармакологична терапия на диабет тип 2 поради неговия неутрален ефект върху теглото, липсата на риск за хипогликемия (когато се прилага като монотерапия), относително малкото странични действия (главно гастроинтестинални), високата степен на комплаянс и ниската му цена.

Индекс полза/риск за metformin – високо положителен

Метформин е с доказана ефективност както при пациенти с наднормено тегло, така и при хора с нормално тегло. Оптималните терапевтични, включително гликемични ползи, се установяват при дози от 2 g/ден (5).

След назначаване на лечението с този медикамент, дозата трябва да бъде титрирана за период от един до два месеца до достигане на максимално ефективна доза.

Стомашночревните нежелани реакции обичайно са преходни и могат да се намалят с титриране на дозата. Само около 5% от пациентите не могат да толерират медикамента.

Лактатната ацидоза е коментирана много в литературата, но е изключително рядка – три случая на 100 000 пациентогодини, като възниква главно при пациенти с противопоказания. Терапевтичната доза на метформин от 0.5 до 3 g/ден не е предразполагащ фактор, но трябва да бъде намалена при възрастни хора поради намаления клирънс на лекарството (5).

Използвани източници:

1. Ong C., Molyneaux L., Constantino M., Twigg S., Yue D. Long-term efficacy of metformin therapy in nonobese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care 2006, 29: 2361-2364 http://care.diabetesjournals.org

2. UKPDS Group. Effect of intensive blood glucose control with metformin on complication in overweiting patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352: 854-65 http://www.thelancet.com

3. http://www.idf.org/webdata/docs/IDF%20GGT2D.pdf

4. Nathan D., Buse J., Davidson M. et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia 2006; 49: 1711-1721 http://www.diabetologia-journal.org и Diabetes Care 2006; 29: 1963-1972 http://care.diabetesjournals.org

5. Попова Д. Metformin намалява значимо сърдечносъдовия риск. Доктор Д 2006, бр.1/пролет: 35-37 http://mbd.protos.bg