Новости от света на хипогликемията01/09/2006

Повтарящи се епизоди на тежка хипогликемия, дори със загуба на съзнание и гърчове, не водят до трайно увреждане на когнитивната функция, показаха резултатите от 18-годишното проследяване на 1059 участници в проучванията DCCT и EDIC, докладвани на ADA’2006.

DCCT посочи, че интензивният контрол на диабет тип 1 намалява риска за ретино-, невро- и нефропатия, но с цената на по-голяма честота на тежка хипогликемия.

Средната възраст на групата е 47 години. 348 пациенти са докладвали от един до пет епизода на тежка хипогликемия и 59 – повече от пет до 23 подобни епизода в хода на DCCT. Нивата на HbA1c са били между 3.0% и 16.6% за средно 6.5 години участие в DCCT и между 4.4% и 16.0% за 12 години проследяване в последвалото EDIC.

Мозъчните клетки преживяват дори при стойности на кръвната глюкоза от порядъка на 1.7-2.8 mmol/l, смятат авторите. Проведените тестове за изследване на когнитивната функция в началото и в края на проучването не са свързали промените в скора с анамнезата за хипогликемия.

Мозъкът изглежда добре защитен орган, тъй като хипогликемията не води до трайното му увреждане, е основният извод от това наблюдение.

Акроними на проучвания:

DCCT = Diabetes Control and Complications Trial

EDIC = Epidemiology of Diabetes Intervention and Complications

Чувствителността към бета2-адренергични агонисти е запазена при пациенти с диабет тип 1 и намален усет за хипогликемия, показаха резултатите от проучване, публикувани през август в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (1).

Бета2-адренергичните рецепторни агонисти се изследват като средство за лечение на намален усет за хипогликемия при пациенти с диабет тип 1, но предишни in vitro изследвания свързаха това състояние с понижена бета-адренергична чувствителност. Проведеното in vivo проучване, обхванало 10 пациенти с диабет тип 1 и намален усет за хипогликемия, 12 души с диабет тип 1 и запазен усет за хипогликемия и 11 здрави контроли, не потвърждава тези данни.

Чувствителността към бета2-адренергична стимулация е била изследвана посредством проследяване на степента на вазодилатация на съдовете на ръката двустранно след интраартериално инфузиране на salbutamol в шест растящи дозировки. Проведената обструктивна венозна плетизмография не е установила разлика в отговора на участниците в трите групи. Хората с диабет са получили преди измерването на кръвния ток ниска доза инсулин, за да се постигне нормогликемично състояние.

Резултатите не подкрепят хипотезата, че бета2-адренергичните рецептори участват в намалената бета-адренергична чувствителност, смятат авторите.

При участниците с намален усет за хипогликемия salbutamol е довел до по-силен вазодилатативен отговор в сравнение с останалите две групи (10.7 пъти увеличение в сравнение с 9.1 пъти при контролните случаи и 8.0 пъти при пациентите със запазен усет), въпреки че разликите са статистически недостоверни.

Бета-2 адренергичните агонисти трябва да бъдат изследвани като потенциално средство за възстановяване на хормоналната контрарегулация при пациенти с диабет тип 1. Доколко намаленият усет за хипогликемия е медииран от бета1-адренергичния рецептор или от нарушение в барорефлексната чувствителност остава неуточнено.

Намаленият усет за хипогликемия засяга 17% от пациентите с диабет тип 1. Той представлява понижена секреция на контрарегулаторни хормони (намален глюкагонов и адренергичен отговор) при спадане на кръвната глюкоза.

Свързва с по-дълга продължителност на диабета, както и с поддържането на стриктен гликемичен контрол с интензивен инсулинов режим. Поради липсата на автономни сигнални симптоми при спадане на кръвната глюкоза под 3 mmol/l, състоянието повишава риска за тежки (налагащи чужда помощ за овладяване) хипогликемични епизоди. При тези пациенти настъпват направо невроглюкопенични симптоми.

Използван източник:

1. De Galan B., De Mol P., Wennekes L. et al. Preserved Sensitivity to Я2-Adrenergic Receptor Agonists in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Hypoglycemia Unawareness. J Clin Endocrinol Metab 2006, 91: 2878-2881 http://jcem.endojournals.org