Клиничен опит с Метфодиаб01/09/2006
Най-голямото проспективно световно проучване в областта на диабет тип 2 UKPDS доказа, че „интензивният гликемичен контрол с метформин понижава риска за диабетни усложнения при пациенти с наднормено тегло и е свързан с по-малко наддаване на тегло и по-малки хипогликемии, отколкото използването на инсулин и сулфонилурейни препарати и, че метформин може да бъде първи избор за фармакологично лечение на тези пациенти“. Клиничните ефекти на метформин са отдавна известни: - понижаване на нивото на кръвната глюкоза - благоприятно повлияване върху телесното тегло -намаляване на инсулиновата резистентност - намаляване на инсулинемията - благоприятно влияние върху липидните показатели (общ холестерол, HDL–холестерол, LDL–холестерол, триглицериди) - повлияване на фибринолизата (чрез PAI-1) и ендотелната функция - тотално снижаване на сърдечносъдовия риск От около една година у нас е на разположение METFODIAB (metformin hydrochloride – Actavis, tabl. 850 mg x 30; 500 mg x 100) и от 01.09. 2006 е включен в реинбурсния списък на НЗОК – AF 264 Metfodiab 500 mg x 100; AF 265 Metfodiab 850 mg x 30. Представяме резултатите от клинично наблюдение с METFODIAB, проведено в Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Свети Мина“ в Пловдив с ръководител д-р Румена Бостанджиева и Първо вътрешно отделение на МБАЛ Пловдив, с ръководител д-р Виолета Гълъбова. В клиничното наблюдение бяха включени общо 39 пациенти със захарен диабет с тип 2, в съотношение мъже:жени – 11:28, на възраст от 36 до 80 години: - 11% от участниците бяха с новооткрит диабет тип 2, а останалите – с различна продължителност на заболяването (от 8 месеца до 14 години ) - 64% бяха на лечение със сулфонилурейни препарати - СУП (самостоятелно или в комбинация с друга форма метформин), а 5 - с инсулин поради вторична резистентност към СУП METFODIAB бе приложен като самостоятелно лечение при осем пациента; като комбинирано лечение със СУП - при 26, а в комбинация с инсулин – при пет пациента. Дозата на METFODIAB бе определена индивидуално и не бе променяна в хода на терапията. Критерий за оценка на ефективността на METFODIAB бе промяната в стойностите на кръвно-глюкозния профил, измерван преди и две седмици след включването на медикамента. Поносимостта на METFODIAB беше оценена по шестобална скала за измерване на оценката на пациентите по отношение на нежелани реакции от страна на ГИТ: безапетитие; гадене и повръщане; метален вкус в устата; подуване на корема; диария; други. Резултати При всички пациенти с добър гликемичен контрол, постигнат с предишното лечение, стойностите на кръвната глюкоза запазиха същото ниво или то достигна по-ниски стойности от изходното. При 62% от участниците с високи изходни стойности на гликемията след включването на METFODIAB бяха постигнати кръвно-глюкозни нива близки до прицелните. Лечението с METFODIAB доведе до сигнификантно намаление на средната кръвна глюкоза от четирикратно измерения кръвно-глюкозен профил, както следва: - в 7 ч. сутринта - от 14.7 mmol/l до 8.5 mmol/l - в 12 ч. - от 12.8 mmol/l до 7.7 mmol/l - в 15 ч. от 13.9 mmol/l до 8.2 mmol/l - в 18 ч. – от 14.1 mmol/l до 9.1 mmol/l Оценката на пациентите по отношение нежеланите реакции от страна на ГИТ беше средно 2.78. Изводи При всички пациенти беше постигнат добър гликемичен контрол, както при монотерапия, така и в комбинация с други перорални антидиабетни медикаменти и/или инсулин. METFODIAB осигурява много добър гликемичен контрол и има отлична поносимост. Проучването UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) показа значимо намаление при лекуваните с метформин пациенти на смъртността, дължаща се на всички причини, с 36% (p=0.011), на свързаната с диабета смъртност с 42% (p=0.017), на честотата на миокарден инфаркт с 39% (p=0.01) и на всички, свързани с диабета усложнения, с 32% (p=0.0023). В този клон участваха пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло, които получаваха терапия метформин за среден период от 10 години. За разлика от това, при лекуваните успоредно със сулфонилурейни препарати или с инсулин пациенти не бяха установени значими промени в тези клинични резултати, независимо от постигнатото сходно подобрение в гликемичния контрол. В резултат на UKPDS, метформин (заедно с промяна в начина на живот) бе препоръчан в консенсусния алгоритъм на EASD-ADA (Европейска асоциация за изучаване на диабета, Американска диабетна асоциация) като средство на първи избор при хора с диабет тип 2, които не могат да поддържат прицелните нива на HbA1c и на кръвната глюкоза.