Клиничен опит с Метфодиаб01/09/2006

Най-голямото проспективно световно проучване в областта на диабет тип 2 UKPDS доказа, че „интензивният гликемичен контрол с метформин понижава риска за диабетни усложнения при пациенти с наднормено тегло и е свързан с по-малко наддаване на тегло и по-малки хипогликемии, отколкото използването на инсулин и сулфонилурейни препарати и, че метформин може да бъде първи избор за фармакологично лечение на тези пациенти“.

Клиничните ефекти на метформин са отдавна известни:

– понижаване на нивото на кръвната глюкоза

– благоприятно повлияване върху телесното тегло

-намаляване на инсулиновата резистентност

– намаляване на инсулинемията

– благоприятно влияние върху липидните показатели (общ холестерол, HDL–холестерол, LDL–холестерол, триглицериди)

– повлияване на фибринолизата (чрез PAI-1) и ендотелната функция

– тотално снижаване на сърдечносъдовия риск

От около една година у нас е на разположение METFODIAB (metformin hydrochloride – Actavis, tabl. 850 mg x 30; 500 mg x 100) и от 01.09. 2006 е включен в реинбурсния списък на НЗОК – AF 264 Metfodiab 500 mg x 100; AF 265 Metfodiab 850 mg x 30.

Представяме резултатите от клинично наблюдение с METFODIAB, проведено в Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Свети Мина“ в Пловдив с ръководител д-р Румена Бостанджиева и Първо вътрешно отделение на МБАЛ Пловдив, с ръководител д-р Виолета Гълъбова.

В клиничното наблюдение бяха включени общо 39 пациенти със захарен диабет с тип 2, в съотношение мъже:жени – 11:28, на възраст от 36 до 80 години:

– 11% от участниците бяха с новооткрит диабет тип 2, а останалите – с различна продължителност на заболяването (от 8 месеца до 14 години )

– 64% бяха на лечение със сулфонилурейни препарати – СУП (самостоятелно или в комбинация с друга форма метформин), а 5 – с инсулин поради вторична резистентност към СУП

METFODIAB бе приложен като самостоятелно лечение при осем пациента; като комбинирано лечение със СУП – при 26, а в комбинация с инсулин – при пет пациента.

Дозата на METFODIAB бе определена индивидуално и не бе променяна в хода на терапията.

Критерий за оценка на ефективността на METFODIAB бе промяната в стойностите на кръвно-глюкозния профил, измерван преди и две седмици след включването на медикамента.

Поносимостта на METFODIAB беше оценена по шестобална скала за измерване на оценката на пациентите по отношение на нежелани реакции от страна на ГИТ: безапетитие; гадене и повръщане; метален вкус в устата; подуване на корема; диария; други.

Резултати

При всички пациенти с добър гликемичен контрол, постигнат с предишното лечение, стойностите на кръвната глюкоза запазиха същото ниво или то достигна по-ниски стойности от изходното.

При 62% от участниците с високи изходни стойности на гликемията след включването на METFODIAB бяха постигнати кръвно-глюкозни нива близки до прицелните.

Лечението с METFODIAB доведе до сигнификантно намаление на средната кръвна глюкоза от четирикратно измерения кръвно-глюкозен профил, както следва:

– в 7 ч. сутринта – от 14.7 mmol/l до 8.5 mmol/l

– в 12 ч. – от 12.8 mmol/l до 7.7 mmol/l

– в 15 ч. от 13.9 mmol/l до 8.2 mmol/l

– в 18 ч. – от 14.1 mmol/l до 9.1 mmol/l

Оценката на пациентите по отношение нежеланите реакции от страна на ГИТ беше средно 2.78.

Изводи

При всички пациенти беше постигнат добър гликемичен контрол, както при монотерапия, така и в комбинация с други перорални антидиабетни медикаменти и/или инсулин.

METFODIAB осигурява много добър гликемичен контрол и има отлична поносимост.

Проучването UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) показа значимо намаление при лекуваните с метформин пациенти на смъртността, дължаща се на всички причини, с 36% (p=0.011), на свързаната с диабета смъртност с 42% (p=0.017), на честотата на миокарден инфаркт с 39% (p=0.01) и на всички, свързани с диабета усложнения, с 32% (p=0.0023). В този клон участваха пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло, които получаваха терапия метформин за среден период от 10 години.

За разлика от това, при лекуваните успоредно със сулфонилурейни препарати или с инсулин пациенти не бяха установени значими промени в тези клинични резултати, независимо от постигнатото сходно подобрение в гликемичния контрол.

В резултат на UKPDS, метформин (заедно с промяна в начина на живот) бе препоръчан в консенсусния алгоритъм на EASD-ADA (Европейска асоциация за изучаване на диабета, Американска диабетна асоциация) като средство на първи избор при хора с диабет тип 2, които не могат да поддържат прицелните нива на HbA1c и на кръвната глюкоза.