Ефективен контрол на диабета с инсулин detemir без наддаване на тегло01/09/2006

Levemir® (insulin detemir)* подобрява контрола на кръвната глюкоза при хора с диабет без да води до увеличаване на теглото им, показаха резултатите при над 10 000 участници в проучването PREDICTIVE** – немски клон, представени през юни на тазгодишните научни сесии на American Diabetes Association (ADA) (1).

Инсулин detemir бе свързан в предишно изследване с по-предсказуем глюкозопонижаващ ефект и със значимо по-малка интраиндивидна вариабилност на действието си през различните дни в сравнение с инсулин glargine и NPH (Neutral Protamine Hagedorn) инсулин, използвани за базална терапия при пациенти с диабет тип 2***.

Хората с диабет тип 2, лекувани за 26 седмици с бавнодействащ аналог detemir и болусен инсулин aspart (инжектиран преди хранене), постигат сравним гликемичен контрол при значимо по-малка интраиндивидна вариабилност на кръвната глюкоза на гладно и по-малко наддаване на тегло в сравнение с групата, получавала успоредно инсулин NPH и инсулин aspart (1.0 kg спрямо съответно 1.8 kg, p=0.017), показаха данните от друго изследване (2).

Резултатите от немския клон на проучването PREDICTIVE са базирани на даннните от 10 276 души, от които 84% са с диабет тип 2, като по-голямата част от тази кохорта участници не са получавали инсулиново лечение преди това. Това е най-голямото обсервационно проучване, провеждано до момента в областта на диабета (1).

Ползите от инсулин detemir за 12 седмици приложение са:

– подобрение на контрола на кръвната глюкоза

– намаляване на риска от хипогликемични епизоди

– липса на наддаване и дори понижаване на теглото при пациентите с диабет тип 2 (1)

В допълнение, голяма част от лекуваните с бавнодействащия аналог detemir са постигнали ефективен гликемичен контрол при еднократно дневно приложение.

Няма съществена разлика в продължителността на действие на Levemir® (determir) и инсулин glargine, инжектирани един път дневно при пациенти с диабет тип 2, показаха данните от едно предишно проучване, използвало глюкозно клампиране за 24 часа (3). Това е първото фармакодинамично изследване, сравнило директно профила на действие и отговора към еднократна дневна доза на двата бавнодействащи аналога при диабет тип 2.

Detemir и glargine са прилагани един път дневно в три дозировки – 0.4, 0.8 и 1.4 E/kg при пациенти с ниво на С-пептид под 1 nmol/l, за да се изключи евентуално влияние на ендогенната продукция на инсулин. В проучването са участвали само мъже, тъй като при жени менструалният цикъл може да причини промяна в глюкозния метаболизъм.

Продължителността на действие на инсулин determir (Levemir®) е била 12.0 часа при доза 0.4 E/kg, 16.8 часа при 0.8 Е/kg и 22.1 часа при доза 1.4 E/kg. Инсулин glargine е показал сходна продължителност на действие, която при трите дозировки е била съответно – 10.2, 19.4 и 24 часа (3). Началото на действие и на двата бавнодействащи аналога е два часа след инжектирането им, като липсва изразен пик („безпикови инсулини“).

При пациенти с диабет тип 2, инсулин determir може да бъде ефективен при еднократно дневно приложение, колкото е и инсулин glargine, заключиха авторите на това проучване. Glargine има малко по-удължена ефективност при доза 1.4 E/kg, но подобна висока дозировка не се използва обичайно в клиничната практика. И при двата инсулина се наблюдава леко увеличение на кръвната глюкоза в края на 24-часовия период, но стойностите не надхвърлят 6.1 mmol/l.

При прилагането и на най-високата дозировка, нивото на кръвната глюкоза се е запазило стабилно. Инсулин determir отново е демонстрирал по-малка интраиндивидна вариабилност в сравнение с glargine.

Защо предотвратяване на наддаването на тегло е важно за хората с диабет?

Наддаването на тегло е чест проблем на инсулиновата терапия и пациентите с диабет тип 2 могат да натрупат допълнителни девет килограма през първите шест месеца от началото на интензивно инсулиново лечение (4).

Увеличаването на теглото е важен проблем и за пациентите с диабет тип 1 (по данни на проучването DCCT), като представлява основна пречка за интензифициране на гликемичния контрол наред с повишаване на риска от хипогликемични епизоди.

Наднорменото тегло повишава риска и за сърдечносъдови заболявания, тъй като увеличава резистентността към действието на инсулина и води до нарастване на нуждите от инсулин.

Страхът от напълняване е честа причина за отказ на хората с диабет тип 2 да преминат на инсулиново лечение, както и за намаляване на инсулиновата доза или за пропускане на инжектиране на инсулин при хората с диабет тип 1 (особено момичета и млади жени).

Базалната инсулинова терапия е интегрална част от интензифицираното лечение на диабет тип 1, както и често е използвана при диабет тип 2 за намаляване на гликемията на гладно (потискане на ендогенната продукция на глюкоза от черния дроб).

„Идеалният инсулинов режим“ трябва максимално да наподобява 24-часовия инсулинов профил при хората без диабет, за да се избегнат големите флуктуации на кръвната глюкоза (хипо- и хипергликемии).

Бързо- и бавнодействащите инсулинови аналози имат фармакокинетичните предимства пред конвенционалните човешки инсулини да заместват по-точно базалната и болусната физиологична инсулинова секреция.

* Levemir® e дългодействащ инсулинов аналог, който е предназначен да покрива нуждата от базален инсулин. Неговият профил на действие е по-предсказуем от този на NPH инсулин***. Продължителността му на действие достига до 24 часа в зависимост от прилаганата доза. За разлика от други инсулинови препарати, интензивната терапия с Levemir® не се свързва с наддаване на тегло (2). Свързва се с по-малък риск от хипогликемия и нощна хипогликемия в сравнение с NPH инсулин поради поддържането на по-стабилни профили на кръвната глюкоза и по-малката интраиндивидна вариабилност.

** PREDICTIVE (Predictable Results and Experience in Diabetes through Intensification and Control to Target: an International Variability Evaluation) e голямо проспективно, отворено, неинтервенционно проучване, което обхваща над 30 000 пациенти – юноши и възрастни хора с диабет тип 1 и диабет тип 2 от 19 страни.

Това 12-седмично обсервационно изследване има за цел да оцени профила на ефективност и безопасност на Levemir® (insulin detemir, Novo Nordisk), когато е използван в рутинната клинична практика.

Резултатите от PREDICTIVE показват, че благоприятните ефекти на Levemir® не зависят от вида на базалния инсулин, който пациентите са получавали преди да преминат на лечение с този бавнодействащ аналог, както и че ползите от него се наблюдават и при случаи, които до момента не са получавали инсулиново лечение (инсулин наивни пациенти) (5-8)

*** За допълнителна информация: Инсулин detemir e по-предсказуем от glargine и NPH инсулин. Доктор D 2006, брой 2/лято: 6-7 http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Lьddeke H., Hansen J., Nauck M. PREDICTIVE: A global, prospective, observational study to evaluate insulin detemir treatment in type 1 and type 2 diabetes: German cohort data. American Diabetes Association: 66th Annual Scientic Sessions, 2006, Washington, US. Poster 511-P

2. Haak T., Tiengo A., Waldhдusel W. et al. Lower within-subject variability of fasting blood glucose and reduced weight gain with insulin detemir compared to NPH insulin in patients with Type 2 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism 2005, 7(1):56-64

3. Klein O., Lynge J., Endahle L. et al. Insulin detemir and insulin glargine: similar time-action profiles in subjects with type 2 diabetes. Poster presentation; American Diabetes Association Congress; 12th June 2006

4. Henry R., Gumbiner B., Ditzler T. et al. Intensive conventional insulin therapy for type II diabetes. Metabolic effects during a 6-month outpatient trial. Diabetes Care 1993, 16(1):21–31

5. Maxeiner S, Hansen J., Nauck M. Switching from a human insulin basal-bolus regimen to insulin analog basal-bolus therapy with insulin detemir/insulin aspart improves glycemic control and reduces hypoglycemic episodes in patients with type 1 diabetes: results from German subgroup of the PREDICTIVE study. American Diabetes Association: 66th Annual Scientic Sessions, 2006, Washington, US. Poster 534-P

6. Ruhnau K., Hansen J., Dornhorst A. Switching from basal-bolus therapy with NPH insulin to basal-bolus therapy with the analog insulin detemir improves glycaemic control and reduces hypoglycemic episodes without weight gain in type 1 and type 2 diabetes patients: results from German subgroup of the PREDICTIVE study. American Diabetes Association: 66th Annual Scientic Sessions, 2006, Washington, US. Poster 559-P

7. Dornhorst A., Merilдinen M., Ratzmann K. Insulin detemir with or without OAD improves glycemic control and reduces hypoglycemic episodes, without weight gain, in type 2 diabetes patients previously treated with NPH or glargine: results from a German subgroup of PREDICTIVE. American Diabetes Association: 66th Annual Scientic Sessions, 2006, Washington, US. Poster 614-P

8. Dornhorst A., Merilдinen M., Ratzmann K. Initiating insulin detemir improves glycemic control without weight gain in OAD-treated insulin-naпve patients with type 2 diabetes: results from a German subgroup of the PREDICTIVE study. American Diabetes Association: 66th Annual Scientic Sessions, 2006, Washington, US. Poster 462-P