ДОБЪР ДЕН01/09/2006
56 страници в този брой на Доктор Д не можаха да съберат всичката нова информация в областта на диабетологията, метаболитната кардиология и диаобезитологията, която искахме да ви представим. В тази книжка можете да намерите обзорна статия, посветена на грижите за децата и юношите с диабет тип 1. Подобни обобщени препоръки публикуваме за първи път в деветгодишната история на списанието ни. И още няколко новини, за които намерхме място само тук: NovoRapid бе одобрен в Европейския съюз да се прилага при бременни жени. Бързодействащият инсулинов аналог NovoRapid (инсулин aspart) е получил разрешение да се прилага в Европейския съюз от бременни жени с диабет, обяви неговият производител – датската фирма NovoNordisk. Duetact се очаква в аптеките на САЩ. Duetact, фиксирана таблетна форма на pioglitazone и glimepiride 30mg/2mg и 30mg/4mg, бе разрешена от Американската агенция за храните и лекарствените средства да се прилага за лечение на диабет тип 2 в допълнение на диетата и физичестата активност при пациенти, получаващи комбинирано двата медикамента или поддържащи неадекватен контрол със сулфонилурейни препарати, прилагани самостоятелно. Дуетът между инсулинов сенситайзер и инсулинов секретагог допълва техните механизми на действие. Таблетката се прилага еднократно дневно. Бета блокерите губят позиция като начална терапия на неусложнена хипертония. Скор на рисковите фактори, позволяващ откриването на пациентите с най-голяма вероятност да развият диабет тип 2 в хода на антихипертензивна терапия, е бил създаден от авторите на проучването ASCOT-BPLA. За целта е бил проведен допълнителен анализ в групата участници с нововъзникнал диабет по време на изследването. Скорът комбинира 11 от най-важните рискови фактори за развитието на нарушение в глюкозната хомеостаза. Лечението с amlodipine със или без perindopril води до по-малък риск за новопоява на заболяването с 34% в сравнение с приложението на atenolol със или без диуретик от тиазиден тип, показаха данните от ASCOT-BPLA. Допълнителна информация можете да четете в рубрика Ескулап. Освен вида на антихипертензивното лечение, други значими рискови фактори за развитието на диабет тип 2 са повишените изходни стойности на кръвната глюкоза и триглицеридите и намаленият HDL-холестерол. Базираната на бета блокер (atenolol) терапия допълнително увеличава риска за новопоявата на диабет при пациентите с артериална хипертония (11.4% в тази група спрямо 8.0% от получавалите базирана на блокер на калциевите канали антихипертензивна терапия). Въпреки че не е ясно дали тези данни се отнасят и за други бета блокери, различни от atenolol, този клас губи позиция като терапия на първи избор на неусложнена хипертония. Препоръката за приложение на бета блокери при хипертензивни пациенти с коронарна сърдечна болест остава. Pioglitazone намалява риска за повторен инсулт с 47% при пациенти с диабет тип 2, показаха резултатите от проспективен субгрупов анализ на проучаването PROactive. Докладът, представен на Световния конгрес по кардиология през септември в Барселона, посочи че инсулиновият сенситайзер, в сравнение с плацебо, понижава значимо риска за инсулт при пациенти с анамнеза за предишен исхемичен мозъчен инцидент, но не и вероятността за възникване на първи инсулт, независимо от постиганото подобряване на биохимичните параметри (намаляване на HbA1c, на артериалното налягане и триглицеридите и повишаване на HDL-холестерола). Анамнезата за преживян инсулт е най-значимият предиктор за следващ инсулт (2.88 пъти по-висок риск). Приложението на pioglitazone и статини е единственият фактор, свързан със сигнификантно влияние върху риска за повторен инсулт в тази група. При пациенти без предишен инсулт, главните рискови фактори за първи исхемичен мозъчен инцидент са нивото на HbA1c, креатининовият клирънс и наличието на периферна съдова болест. Приятно четене на Доктор Д!