Лечение на невропатна болка01/06/2006

Единствените два медикамента, одобрени от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA), да се прилагат за лечение на изразен болков синдром при диабетна полиневропатия са duloxetine HCI (Cymbalta*) и pregabalin (Lyrica**).

Gabapentin (Neurontin**) и трицикличният антидепресант amitriptyline (Elavil***) са два от най-често предписваните други медикаменти, въпреки че приложението им при невропатна болка не е одобрено показание.

Duloxetine HCl е двоен селективен инхибитор на обратното поемане на серотонина и норадреналина (SSRI). Той е показан за лечение на диабетна невропатна болка, както и на голямо депресивно разстройство. Не е известно субстанцията да притежава невропротективни или други ефекти, които могат да профилактират или да променят развитието на диабетната невропатия. Не оказва нежелано въздействие върху гликемичния контрол.

Аналгетичната активност на duloxetine потвърждава предполагаемата роля на серотонина и норадреналина като ключови медиатори за инхибиране на пътищата за низходящо провеждане на болката от мозъчния ствол и гръбначния мозък.

Pregabalin е наследник на gabapentin – двата медикамента имат сходен механизъм на действие – те са аналози на гама-аминомаслената киселина (GABA, ГАМК) и повлияват свързаната с нея невротранмисия.

Pregabalin има антиконвулсивни (антиепилептични), аналгетични, аксиолитични и седативни свойства, поради което е показан за лечение на болка, свързана с диабетна невропатия, постхерпетична невралгия и като допълваща терапия при парциални гърчове.

Той е по-мощен от gabapentin, поради което постига ефект с по-ниска дозировка, което намалява риска за дозозависими странични реакции. При пациенти на терапия с тиазолидиндиони (roziglitazone – Avandia), прилагането на Lyrica може да доведе до допълнително наддаване на тегло, задръжка на течности и появата на отоци.

Duloxetine и pregabalin имат предимството да се прилагат еднократно или двукратно дневно за лечение на невропатна болка, като постигат относително добър комплаянс от страна на пациентите (ниска степен на преустановяване на лечението).

* Cymbalta е търговско име на фирма Eli Lilly

** Lyrica и Neurontin са търговски имена на Pfizer, регистрирани са от ИАЛ

*** Elavil е търговско име на AstraZeneca, регистриран е в България

Допълнителна информация:

Duloxetine за лечение на диабетна периферна невропатна болка. Доктор Д 2006, 1/пролет: 44 http://mbd.protos.bg