Албуминурията е самостоятелен рисков фактор



01/06/2006

Проследяването на уринната екскреция на албумин (UAE)* в хода на проучването UKPDS показа, че след диагностицирането на диабет тип 2, 2% от пациентите развиват годишно микроалбуминурия (начална нефропатия) и 2.8% прогресират след това до протеинурия (изявена нефропатия).

Почти всички пациенти с протеинурия умират преждевременно от сърдечносъдово заболяване, преди да са развили терминална бъбречна недостатъчност.

Албуминурията е самостоятелен рисков фактор за повишена сърдечносъдова смъртност, като степента на вероятност за смърт расте с увеличаване на размера на албуминурията.

В UKPDS 64, годишният брой на смъртните случаи, дължащи се на сърдечносъдово заболяване, в групата с микроалбуминурия, макроалбуминурия и терминална бъбречна недостатъчност (диализа) е съответно 2.0%, 3.5% и 12.1%.

Около 32% от пациентите с диабет тип 2 и микроалбуминурия умират в рамките на пет години.

Големи, рандомизирани, контролирани проучвания като IRMA-2 и MICRO-HOPE (при микроалбуминурия), както и IDNT и RENAAL (при протеинурия), показаха, че инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система (RAS), които понижават артериалното кръвно налягане и значимо намаляват протеинурията, могат да забавят прогресирането на бъбречната дисфункция до нефропатия и след това до краен стадий на бъбречно увреждане при диабет тип 2 (1-4).

Въпреки че все още липсват данни от проспективни проучвания, които да изследват дали намаляването на UEA може директно да понижи сърдечносъдовия риск, скорошен post-hoc анализ на RENAAL посочи, че редукцията на албуминурията осигурява дългосрочна сърдечносъдова протекция, като тази протекция е наблюдавана само при пациентите с намалена протеинурия (5).

Въз основа на тези индиректни доказателства, може да се приеме, че албуминурията е важен сърдечносъдов и бъбречен рисков фактор, както и е потенциална цел за терапия (5, 6).

*?микроалбуминурия = UAE ?20 mcg/min или ?30 mg/24 часа

? макроалбуминурия = UAE ?200 mcg/min или ?300 mg/24 часа

Използвани акроними на проучвания:

UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study

IDNT = Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial

IRMA-2 = Irbesartan in Reduction of Microalbuminuria in Type II study

MICRO-HOPE = The Microalbuminuria, Cardiovascular, and Renal Outcomes – Heart Outcomes Prevention Evaluation substudy

RENAAL = Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan

Използвани източници:

1. Parving H., Lehnert H., Brochner-Mortensen J. et al. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:870-8

2. Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: Results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet 2000;355:53-9

3. Lewis E., Hunsicker L., Clarke W. et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60

4. Brenner B., Cooper M., de Zeeuw D. et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9

5. de Zeeuw D., Remuzzi G., Parving H. et al. Albuminuria, a therapeutic target for cardiovascular protection in type 2 diabetic patients with nephropathy. Circulation 2004;110:921-7

6. de Zeeuw D. Albuminuria, not only a cardiovascular/renal risk marker, but also a target for treatment? Kidney Int Suppl 2004; 92:S2-S6