Клиничен опит с Нормодиаб01/03/2006

Сулфонилурейните препарати (СУП) са първите перорални средства, използувани за намаляване на плазмената глюкоза при диабет. Независимо от вече 64-годишното им приложение и откриването на редица нови средства, те продължават да бъдат базисното лечение на пациенти с диабет тип 2. Актуалността на СУП намира обяснение в обстоятелството, че при поставяне на диагнозата се установява около 50% намаление на инсулиновата секреция.

Gliclazide е втора генерация СУП, който осигурява ефективен и дълготраен гликемичен контрол. Gliclazide физиологично стимулира инсулиновата секреция и притежава съдово- и кардиопротективен ефект.Вече повече от една година в България се използва Normodiab (gliclazide) на Actavis (таблетки 80 mg x 60).

Представяме резултатите от клинично наблюдение с Normodiab, проведено в Диабетната клиника на СБАЛЕНГ в София и в Първо вътрешно отделение на МБАЛ в Асеновград, под ръководството на д-р Анилена Шекерова. В него бяха включени 30 пациенти с диабет тип 2 (17 мъже и 13 жени) на възраст от 33 до 77 години.

Четирима от пациентите бяха с новооткрит диабет, а останалите – с различна продължителност на заболяването (от 8 месеца до 14 години). 27% от тях бяха на лечение с друга форма на gliclazide в различни дозировки, самостоятелно или в комбинация с перорални антидиабетни медикаменти – метформин и/или розиглитазон. Осем бяха на лечение с различни форми и дневни дози инсулин.

Normodiab бе приложен като:

самостоятелно лечение – при 12 пациенти

комбинирано лечение с метформин – при пет души

комбинирано лечение с розиглитазон при двама

комбинирано лечение с метформин и розиглитазон – при три пациента

в комбинация с инсулин – при шест пациента

в тройна комбинация – с инсулин и метформин – при двама души

Дозата на Normodiab бе определена индивидуално и не бе променяна в хода на лечението – от 40 mg (1/2 таблетка) до 320 mg (4 таблетки) дневно.

Критерий за оценка на ефективността на Normodiab бе промяната в стойностите на кръвноглюкозния профил, измерван преди и две седмици след включването на медикамента в терапията.

Резултати

При всички пациенти с добър гликемичен контрол, постигнат с предишното лечение, стойностите на кръвната глюкоза запазиха същото ниво или бяха по-ниски от изходните.

При 40 % от наблюдаваните пациенти, с високи изходни стойности на гликемията, след включването на Normodiab, бяха постигнати кръвноглюкозни нива близки до прицелните.

Лечението с Normodiab доведе до сигнификантно намаление на средната кръвна глюкоза от четирикратно измерения кръвноглюкозен профил (КГП) както следва (фиг. 1):

в 7 ч. от 12.7 mmol/l на 8.4 mmol/l

в 12 ч. от 13.7 mmol/l на 9.2 mmol/l

в 15 ч. от 12.8 mmol/l на 8.7 mmol/l

в 18 ч. от 12.3 mmol/l на 7.6 mmol/l

При пациентите на инсулин, дозата на инсулина бе намалена значително (до 50%), а при двама от пациентите инсулинът беше изключен от терапията.

Не бяха установени странични ефекти от лечението при всички пациенти.

Резултатите от клиничното ни наблюдение показаха, че Normodiab осигурява ефективен гликемичен контрол както при монотерапия, така и в комбинация с други перорални антидиабетни медикаменти и/или инсулин.

Д-р Петя КАМЕНОВА, Диабетна клиника СБАЛЕНГ – София