Duloxetine за лечение на диабетна периферна невропатна болка01/03/2006

Duloxetine hydrochloride (Cymbalta на Eli Lilly)*, двоен селективен инхибитор на обратното поемане на серотонина и норадреналина (SSNRI) е разрешен от FDA да се използва за лечение на болезнена диабетна невропатия в САЩ от 2004 година. Не е известно субстанцията да притежава невропротективни или други ефекти, които могат да профилактират или да променят развитието на невропатия при пациентите с диабет.

Активността на duloxetine HCL да потиска невропатната болка потвърждава предполагаемата роля на серотонина и норадреналина като ключови медиатори за инхибиране на пътищата за низходящо провеждане на болката от мозъчния ствол и гръбначния мозък.

Рандомизирани двойно-слепи плацебо-контролирани клинични проучвания показаха, че медикаментът е ефективен за намаляване или контрол на силата на болката при диабетна периферна невропатия, без да оказва нежелано влияние върху гликемичния контрол (1).

В едно такова мултицентърно канадско изследване, проведено при 348 пациенти и с двата типа диабет, приложението на duloxetine за период от 12 седмици в доза 60 mg едно- или двукратно дневно бе свързано със значимо намаление (p<0.001 в сравнение с плацебо) на средния 24-часов скор за оценка на болковата тежест по 11-точковата скала на Likert.

По-висок дял от лекуваните с двукратен дневен прием са преустановили участието си в изследването поради странични лекарствени действия (12.1% спрямо 2.6% от контролите).

„Duloxetine няма неблагоприятно влияние върху гликемичния контрол и, прилаган и в двете дозировки, той има добър профил на безопасност и поносимост, поради което може да бъде бъде използван за контрол на болезнената диабетна невропатия“, заключиха авторите на проучването в списание Pain Medicine (2).

52-седмично проучване на повече от 200 пациенти показа, че профилът на безопасност и поносимост на Cymbalta (60 mg два пъти дневно) е съпоставим с този на рутинните медикаменти за купиране на диабетна периферна невропатна болка като gabapentin (Neurontin на Pfizer), amitriptyline (Elavil на AstraZeneca) и venlafaxine с удължено освобождаване (Effexor-XR/Efectin ER на Wyeth Pharmaceuticals)** (3).

Резултатите, публикувани през януари в списание Journal of Palliative Medicine (4), потвърдиха, че duloxetine не повлиява негативно гликемичния контрол, липидните профили и нервната функция или хода на диабетната невропатия. Най-честата регистрирана лекарствена реакция е било гаденето (10% от лекуваните пациенти).

Cymbalta (www.cymbalta.com) има антидепресивен ефект, вероятно поради потенциране на активността на серотонина и норадреналина в ЦНС. Той бе одобрен през 2004 година от FDA и за лечение на голямо депресивно разстройство.

Комбинираното прилагане на инхибитори на моноаминооксидазата (MAOI) с инхибитори на обратното поемане на серотонина е противопоказано, тъй като може да доведе до животозастрашаващи реакции като хипертермия, миоклонус, ригидност, автономна нестабилност с възможни фатални отклонения на виталните показатели и екстремна ажитация, прогресираща в делириум и кома.

Използването му заедно с thioridazine също е контраиндицирано поради опасност от тежки камерни аритмии и внезапна смърт, причинени от повишаване на концентрацията на thioridazine**.

Duloxetine трябва да се избягва при пациенти с неконтролирана тясноъгълна глаукома поради повишаване на риска за мидриаза.

Тъй като инхибиторите на CYP1A2, като някои хинолони, могат да увеличат плазмената концентрация на duloxetine, то едновременното им приложение e противопоказано.

Най-честите странични действия на медикамента са гадене, сухота в устата, констипация, намален апетит, сомнолентност и повишено изпотяване.

* duloxetine не е регистриран от ИАЛ

** посочените медикаменти са регистрирани в България

Използвани източници:

1.Smith T. Duloxetine in diabetic neuropathy. Expert Opin Pharmacother 2006, 7 (2): 215-23

2.Raskin J. et al. A double-blind, randomized multicenter trial comparing duloxetine with placebo in the management of diabetic peripheral neuropatic pain. Pain Med 2005, 6 (5): 346-356

3.Raskin J., Smith T., Wong K. et al. Duloxetine versus routine care in the long-term management of diabetic peripheral neuropathic pain. J Pal Med 2006 Jan, 9, (1): 29-40 http://www.liebertpub.com/publication.aspx?pub_id=41

4.Study Finds Cymbalta as Safe and Well-Tolerated as Routine Drug Treatments for Diabetic Nerve Pain. DGNews 2006, 14 Fev http://www.docguide.com/news/content.nsf/news/852571020057CCF685257115004EAD53