Диабет тип 2 повишава риска за мозъчен инсулт при млади пациенти01/03/2006

Хората с новодиагностициран диабет тип 2 имат два пъти по-висок риск за инсулт отколкото общата популация, като възрастовата група под 55 години е изложена на най-голяма опасност, показаха резултатите от две проучвания на невролози в Северна Америка, представени на годишната конференция на American Stroke Association.

През първите пет години след диагностицирането на диабет тип 2, над 9% от пациентите се хоспитализират поради мозъчен инсулт, което показва два пъти по-висок риск в сравнение с общото население, според данните от едното проучване, проведено в Канада, при над 12 000 новодиагностицирани пациенти с диабет тип 2.

„Обичайната представа е, че за развитието на съдовите усложнения при диабет са необходими години и повечето от предшестващите проучвания изследват степента на риск за инсулт пет, десет или повече години след доказването на диабетната хипергликемия“, коментира водещият изследовател д-р Thomas Jeerakathil от University of Alberta в Edmonton, Alberta.

След диагностицирането на диабет тип 2, „хората (с това нарушение в обмяната) смятат, че усложненията са далечна перспектива; реално, рискът за инсулт започва да расте още през първите години след изявата на хипергликемията“, подчерта канадският невролог.

Проучването има своите ограничения, тъй като авторите са дефинирали като случаи с „новопоявил се диабет“ само пациентите, преминали на антидиабетни средства и тяхното петгодишно наблюдение е започнало от момента на назначаването на фармакологичната терапия. В проследяването не са участвали случаи, които са само на диета. Тъй като обаче повечето от пациентите преминават на антидиабетни средства скоро след диагностицирането им, авторите смятат, че тази лимитация не е оказала значим ефект върху крайните им изводи.

Канадските невролози подкрепят тезата за интензивен контрол на всички сърдечносъдови рискови фактори при диабет тип 2 и подчертават, че новодиагностицираните пациенти трябва да се съветват за незабавна промяна в начина им на живот (редовна физическа активност, спиране на тютюнопушенето, диета с висок внос на пълнозърнести храни, зеленчуци и плодове) с цел да се постигне понижаване на кръвната глюкоза, артериалното налягане и липидните показатели.

Диабет тип 2 е един от най-важните рискови фактори за инсулт, като пациентите на възраст под 55 години са с най-висок риск, показаха резултатите от второто проучване, представени от д-р Brett Kissela от University of Cincinnati в САЩ.

„Степента на риск не е равностойна при различните възрастови групи. Хората, които развиват диабет на по-ранна възраст, имат чувствително по-висок риск за инсулт“, коментира американският невролог.

Анализът е обхванал 2400 души с инсулт, разделени в две групи – с установен преди това диабет тип 2 и случаи без нарушения в глюкозната хомеостаза.

Диабетиците на възраст под 55 години са имали пет до девет пъти по-висока честота на инсулт в сравнение със сходната възрастова група без анамнеза за хипергликемия.

„Диабетът е важен рисков фактор за инсулт през целия живот, но рискът е много по-висок за хората, при които хипергликемията се изявява на по-млада възраст“, заключи д-р Kissela.

Въпреки че сърдечносъдовите и мозъчносъдовите заболявания са причина за 80% от смъртните случаи сред диабетната популация, около 70% от хората с диабет не знаят, че имат повишен риск за коронарна артериална болест или за мозъчносъдова болест. По-нататъшни проучвания трябва да изследват връзката между диабета и инсулта, коментира д-р John Buse, вицепрезидент на ADA.

Хиперлипидемията (ХЛ) води до по-ранна заболеваемост от мозъчен инсулт (атеротромботичен инфаркт и лакунарен инсулт), показаха резултатите от Japan Statin Treatment Against recurrent Stroke Cross (J-STARS-C), публикувани през декември в Journal of Internal Medicine.

В това проучване бе изследвана ефективността на pravastatin за вторична превенция на инсулта. Сред преживялите първи инсулт, пациентите с установена ХЛ преди появата на инцидента имат също така по-висока честота на артериална хипертония (p=0.0002), диабет (p<0.0001) или комбинация от двете заболявания (p<0.0001) в сравнение със случаите с нормолипидемични показатели, докладваха авторите на J-STARS-C.

„Тревожно е, че при 53% от болните с ХЛ не се назначава лечение със статини по време на стационарния им престой поради първи инсулт и е неизвестно колко от тези случаи получават такова лечение след изписването им от болницата“, подчертаха д-р Eiichi Nomura и сътр.