Болестта на Alzheimer – диабет тип 3?01/03/2006

Патологичните изменения в мозъчната тъкан при болест на Alzheimer (AD) могат да се причиняват от намалена експресия на гените на инсулина и инсулин-подобните растежни фактори (IGF) и на техните кореспондиращи рецептори, съобщиха авторите на проучване през декември в списание The Journal of Alzheimer’s Disease (1).

Според формулираната от американските изследователи хипотеза, AD e невроендокринно увреждане, наречено от тях „мозъчен диабет“ или „диабет тип 3“, който се дължи на прогресивно задълбочаващ се дефицит на инсулин и IGF в мозъчната тъкан поради нарушени сигнални механизми (2).

Предшестващи изследвания показаха, че пациентите с AD могат да имат нарушен глюкозен отговор още в ранните стадии на заболяването, а други проучвания посочиха повишен риск за деменция и AD при пациентите с диабет тип 2.

Идентифицирането на хората с мозъчен инсулинов дефицит или с намален инсулинов отговор (инсулинова резистентност) на мозъка ще насърчи търсенето на нови възможности за лечение на AD с напълно различни терапии, които вероятно ще са по-тясно свързани с използваните днес медикаменти за подобряване на инсулиновата чувствителност при пациентите с диабет тип 2, прогнозират авторите на хипотезата за диабет тип 3.

Те са установили зависимост между степента на инсулинова резистентност и тежестта на невродегенеративните изменения и натрупването на бета-амилоид при пациентите с AD. В мозъчните проби, взети post mortem от фронталните лобове на 45 болни, са били наблюдавани 80% по-малко инсулинови рецептори в сравнение с контролните проби.

В мозъчните тъкани с най-голямо натрупване на бета-амилоид и с най-тежки невродегенеративни изменения са били измерени най-ниски нива на инсулин и на инсулин-подобни растежни фактори 1 и 2 (IGF-1 и IGF-2). В пробите, взети от пациентите с AD, е било наблюдавано и намалено количество на инсулинови и на IGF рецептори.

Мозъкът произвежда инсулин и засягането на този процес води до прогресивно понижаване на нивата на инсулина при хората с AD под нормалните стойности при здравите индивиди. Наред с това, инсулинът и IGF-1 загубват способността си да се свързват с клетъчните рецептори.

Резистентността към към действието на инсулин-подобните растежни фактори е причина за клетъчна малфункция и смърт. IGF регулират когнитивната дейност и техният дефицит води до нарушения в паметта.

В in vivo интрацеребрален streptozotocin (ic-STZ) модел на диабет тип 3 (плъхове с интрацеребрално инжектиран STZ), същият изследователски екип е регистрирал намален мозъчен размер и прояви на невродегенерация, свързани с клетъчна загуба, глиоза и повишена имунореактивност за р53, активирана гликоген синтаза киназа 3-бета, фосфорилиран тау (фосфо-тау), убиквитин и амилоид-бета (3).

В третираната със STZ мозъчна тъкан е установена значимо понижена експресия на гени, кодиращи неврони, олигодендроглия, холин ацетилтрансфераза и обратно – повишена експресия на гени, кодиращи глиален фибриларен кисел протеин, микроглия-специфични протеини, ацетилхолинестераза, тау и амилоид прекурсорен протеин.

Нарушенията са били свързани с намалена експресия на гени, кодиращи инсулина, IGF-2, инсулиновия рецептор, IGF-I рецептора и инсулин рецепторния субстрат-1, както и намален лиганд за свързване с инсулиновите и IGF-2 рецепторите.

„Тези резултати показват, че много от характеристиките на невродегенерацията от AD тип могат да бъдат възпроизведени експериментално чрез избирателно увреждане на функциите на инсулина и на инсулин-подобните растежни фактори, заедно с повишаване на оксидативния стрес, и това подкрепя нашата хипотеза, че AD представлява невроендокринно заболяване, свързано с мозъчно-специфични нарушения в инсулин и в IGF сигналните механизми или тип 3 диабет“, пишат в заключение авторите.

*streptozotocin – субстанция, която изтощава сигналните механизми на инсулина и IGF и води до оксидативно увреждане, причиняващи невродегенерация от AD тип

Използвани източници:

1.Rivera Е., Goldin A., Fulmer N. et al. Insulin and insulin-like growth factor expression and function deteriorate with progression of Alzheimer’s disease: link to brain reductions in acetylcholine. J Alzheimers Dis 2005, Vol. 8; 3: 247-268 http://www.j-alz.com

2.Steen E., Terry B., Rivera E. et al. Impaired insulin and insulin-like growth factor expression and signaling mechanisms in Alzheimer’s disease – is this type 3 diabetes? J Alzheimers Dis 2005 Feb, 7; 1: 63-80

3.Lester-Coll N., Rivera E., Soscia S. et al. Intracerebral streptozotocin model of type 3 diabetes: relevance to sporadic Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease 2006, Vol. 9; 1: In press