Atorvastatin намалява риска за инсулт01/03/2006

Американската агенция за храните и лекарствените средства (Food and Drug Administration – FDA) одобри през 2005 година atorvastatin* (Sortis/Lipitor на фирма Pfizer) да се прилага за намаляване на риска за инсулт и миокарден инфаркт при пациенти с диабет тип 2. Допълнително, медикаментът получи разрешение да се използва за редуциране на риска за инсулт при хора без установено сърдечно заболяване, но с множествени рискови фактори, различни от диабет.

Новото показание в лекарственото упътване за прилагането на статина при диабетици се отнася специфично за пациенти с диабет тип 2, които са без коронарна артериална болест, но имат поне един друг сърдечносъдов рисков фактор.

FDA позовава това свое решение на данните от рандомизираното контролирано проучване Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) (1), които бяха публикувани през 2004 година.

CARDS бе рандомизирано контролирано изследване, проведено при хора с диабет тип 2 и относително ниски изходни нива на LDL-холестерол. Лечението с atorvastatin 10 mg/ден бе свързано с бързо и значимо намаляване на новопоявата на голям сърдечносъдов инцидент с 37% (още в края на първата година след рандомизацията) в сравнение с плацебо, като редукцията на риска за първи инсулт е с 48%. Разликата с плацебо бе запазена до края на проследяването (средно 3.9 години), поради което проучването бе преустановено две години предсрочно поради етични съображения.

Въпреки че разполагаме от години с доказателства за превантивната роля на статините и в указанията на NCEP (National Cholesterol Education Program), AHA/ACC, American College of Physicians и American Diabetes Association, те се препоръчват при пациентите с диабет, само малка част от тази популация е лекувана със статини в клиничната практика.

Промяната в лекарственото упътване на atorvastatin ще позволи на фирмите-производителки на статини да обучават лекарите за възможностите на статините да осигурят профилактиране на сърдечносъдовите заболявания, включително и при пациентите с диабет тип 2.

Резултатите от докладваното през 2005 година проучване Prospective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events (PROactive), изследвало ефектите на pioglitazone при високорискови пациенти с диабет тип 2, показаха, че само около 40% от всичките участници са получавали терапия със статин преди рандомизацията. В други условия, употребата на статини вероятно е още по-ограничена.

Клиницистите често не правят връзка между диабета и сърдечносъдовите заболявания или подценяват силата на доказателствата, че е необходимо да превърнат статините в част от рутинната терапия на диабета, която се простира отвъд гликемичиня контрол и обхваща модифициране на сърдечносъдовия риск. Решението е много просто – нискодозиран aspirin и статини трябва да се прилагат при всички възрастни пациенти с диабет (ако няма противопоказания).

Допълнителното разрешение за прилагането на atorvastatin с цел да се намали рискът за инсулт при пациенти без сърдечно заболяване, но с мултиплени рискови фактори, различни от диабета, се позовава на резултатите от Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial: The Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) (2).

В липидопонижаващия клон на това проучване, atorvastatin намали риска за първи фатален или нефатален инсулт с 27% в сравнение с плацебо при хипертензивни пациенти с нормални нива на холестерола, без анамнеза за коронарна болест на сърцето и диабет, но с най-малко три други сърдечносъдови рискови фактори.

*atorvastatin e регистриран в България под търговските имена Sortis (Pfizer) и Atoris (KRKA)

Използвани източници:

1.Colhoun H., Betteridge D., Durrington P. et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): Multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004, 364:685-696

2.Sever P., Dahlof B., Poulter N. et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial: The Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2003, 361: 1149-58