TARKA: артериалното налягане под контрол!01/10/2005

INVEST (INternational VErapamil SR and Trandolapril study) е открито рандомизирано проучване върху заболеваемостта и смъртността. Целта на това проучване е да сравни степента на риска за развитие на усложнения с летален и нелетален изход при прилагане на терапевтична стратегия, основана на употребата на блокери на калциевите канали (verapamil) срещу такава, основана на употребата на бета-блокер (atenolol) при хипертоници с доказана исхемична болест на сърцето, лекувани в условията на доболнична помощ. В проучването, продължило средно 2.5 години, са взели участие 22 000 души. По-голямата част от пациентите освен исхемичната кардиомиопатия, са имали три или повече рискови фактора.

И при двете групи терапевтичната стратегия за постигане на прецизен контрол върху артериалното налягане под 140/80 mmHg се основава на увеличаване на дозата и на комбинирането на препаратите.

Пациентите в едната група са били лекувани с верапамил в доза 240 mg. При непостигане на контрол върху артериалното налягане към верапамила бил прибавян trandolapril и накрая hydroclorothiazide.

Във втората група първоначално пациентите са приемали атенолол в доза 50 mg и при недостатъчен ефект от терапията са прибавяли хидрохлоротиазид, и накрая, трандолаприл.

„Като цяло бе постигнат успешен контрол върху систолното налягане при 64% от пациентите, а на диастолното – при 89% от пациентите в двете групи. Изводът е, че за да продължат успешния контрол върху артериалното налягане, 85% от пациентите са нуждаят от комбинирана терапия.“

От друга страна, не са наблюдавани различия в контрола на артериалното налягане между двете групи пациенти, нито са отчетени съществени различия в първоначалните цели на проучването: брой смъртни случаи, брой случаи с остър инфаркт на миокарда със или без фатален изход и брой случаи с инсулт със или без фатален изход. Оказва се, че терапевтична стратегия, основана на блокер на калциевите канали от групата на понижаващите сърдечната честота, е също толкова ефективна за превенция на риска, колкото стандартната схема с прилагане на бета-блокер и диуретик.

Честотата на диабета, настъпил в хода на лечението при пациентите, лекувани с блокер на калциевите канали, е била по-ниска, при това разликата е статистически значима.

Тези резултати потвърждават данните от последните проучвания върху заболеваемостта и смъртността, а именно, че без изключение, инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система и на калциевите канали са много по-ефективни от диуретиците и бета-блокерите по отношение профилактиката на клиничната изява на захарен диабет тип 2.

Авторите на проучването са посочили пределно ясно практическите изводи от INVEST. При хипертоници със заболяване на коронарните съдове, началният избор на стратегия, основана на понижаващ сърдечната честота блокер на калциевите канали с продължително действие (верапамил) или бета-блокер (атенолол), предопределя сходни стратегии за профилактика на заболеваемостта и смъртността от сърдечносъдови заболявания, а така също и сходни механизми за контрол на артериалното налягане. При тези пациенти трябва да се мисли и за терапевтична стратегия, основана на прилагане на блокер на калциевите канали.

Независимо от избора на стратегия, успешният контрол върху артериалното налягане по критериите на JNC VI при повечето пациенти изисква комбинация от няколко антихипертензивни средства (1).

Всички проучвания посочват абсолютната необходимост от прилагането на комбинирана терапия при пациентите с хипертония, за да се постигне ефективен контрол върху стойностите на артериалното налягане.

A. КОКА, Клинична болница, Барселона

(Доклад за комбинираната антихипертензивна терапия)

TARKA e фиксирана лекарствена комбинация на Isoptin SR (verapamil SR) и Gopten (trandolapril) 180/2mg в една капсула. TARKA e с доказан ефект в най-голямото крадиологично проучване, проведено досега при пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето. TARKA e комбинацията, която пази от диабет.

Използван източник:

1.Pepine C., Handberg E., Cooper-DeHoff R. et al, for the INVEST Investigators. A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. JAMA 2003; 290:2805-2816 http://jama.ama-assn.org

Допълнителна информация:

1.Tarka (Isoptin SR/Gopten) или бета-блокер/диуретик при пациентите с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето? INVEST (INternational VErapamil SR and Trandolapril study). Доктор Д 2003, 4/зима: 26-28 www.protos.bg/diabet

2.Резултатите от INVEST изменят парадигмата за медикаментозен контрол на артериалното налягане. Доктор Д 2004, 1/пролет: 17-18

Пълен анализ за проучването INVEST – цели, резултати, изводи, презентации със слайдове и допълнителни публикации, можете да намерите на специалния сайт на Abbott Laboratories: http://invest-trial.org

Мненията на световноизвестните кардиолози: д-р Guiseppe Mancia (Hypertension); д-р George Bakris (Diabetes) и д-р Carl Pepine (CAD - коронарна артериална болест), можете да прочетете на: http://invest-trial.org/professionals/treatment/. И тримата са участвали в изследователската група, провела INVEST, и са водещи експерти в областта на артериалната хипертония.