Ruboxistaurin може да редуцира загубата на зрение при непролиферативна диабетна ретинопатия01/10/2005

Пероралното приложение на протеин киназа C (PKC) бета изоформа-селективен инхибитор ruboxistaurin mesylate – RBX (Arxxant на Eli Lilly) в доза 32 mg/дневно e с добра поносимост и може да намалява умерената редукция на зрението при пациенти със средно тежка до много тежка непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР), особено при случаите с едем на макулата, показаха резултатите от фаза 3 клинично проучване PKC-Diabetic Retionpathy Study (DRS), публикувани в списание Diabetes (1)

В това многоцентрово, международно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, изследване са участвали 252 души, получавали плацебо или RBX (8, 16 или 32 mg/ден) за 36–46 месеци. Пациентите са били с тежест на НПДР 47B-53E (приложени са диагностичните критерии, използвани по-рано в проучването Early Treatment Diabetic Retinopathy Study - ETDRS) и зрителна острота =/>20/125 и без анамнеза за панретинална коагулация.

Лечението с RBX в доза от 32 mg/дневно за средно три години е било свързано с отлагане на появата на умерена загуба на зрение (р=0.038) и на трайна умерена загуба на зрение (р=0.226).

Намалението с RBX на случаите с трайна умерена загуба на зрение е било изразено само при пациентите с установен едем на макулата в началото на проучването (10% в групата на 32 mg/ден RBX спрямо 25% при контролите на плацебо, р=0.017).

Мултивариантен анализ е потвърдил, че приложението на 32 mg/ден RBX значимо намалява риска от умерена загуба на зрение с 63% в сравнение с плацебо (р=0.012).

Лечението с RBX има отличен профил на безопасност и поносимост, но не може да предпазва от прогресиране към пролиферативна ДР, заключиха авторите.

Проучването е проведено в Joslin Diabetes Center в САЩ и в медицински центрове в САЩ, Канада, Великобритания, Дания и Холандия.

RBX инхибира активността на ензима протеин киназа С. Специфична изоформа на този ензим – PKC-бета бе свързана с появата и прогресията на диабетните микроваскуларни усложнения. RBX блокира селективно изоформата PKC-бета.

„Основното действие на медикамента е да намалява умерената загуба на зрение, причинена от диабетен макуларен едем“, смята д-р Lloid Paul Aiello, ръководител на проведеното проучване, завеждащ секцията за очни изследвания в Joslin Diabetes Center и директор на Joslin’s Beetham Eye Institute и професор по офталмология към Harvard Medical School.

Eli Lilly вероятно ще кандидатства до края на тази година за одобрение на прилагането на RBX (Arxxant) при НПДР от FDA.

Диабетният център Joslin има голям принос в изучаването на действията на ензима PKC. Лабораторията на д-р George King, научен директор на центъра и ръководител на секцията по биология на съдовите клетки, изследва PKC от две десетилетия насам.

Д-р King първи формулира хипотезата, че активирането на бета-изоформата на PKC се стимулира от хипергликемията. Опити с диабетни животински модели, проведени в ръководената от него лаборатория, показаха, че абнормната активност на PKC е важен фактор за съдови аномалии в ретината.

Тези открития установиха връзката между хипергликемията, PKC и диабетната очна болест и доведоха до синтезирането на селективния инхибитор на PKC-бета в сътрудничество с фирма Eli Lilly, която е и спонсор на проведеното проучване PKC-DRS.

RBX (Arxxant) не намалява значимо в сравнение с плацебо скора от сензорни симптоми при периферна диабетна невропатия (ДН), показаха резултатите от фаза 3 клинично проучване на 500 пациенти. Вероятно ще продължи по-натътъшното изследване дали препаратът може да забавя прогресирането на нервното увреждане.

Едногодишно проучване при 123 пациенти с диабет и нефропатия показа, че RBX може да забавя или да спира прогресирането на бъбречното увреждане. Бъбречната функция при лекуваните с ruboxistaurin се е запазила стабилна в сравнение с влошаването й при контролите на плацебо. Очаква се, че Eli Lilly ще поиска разрешение от FDA за прилагане на Arxxant (произнася се „аркзонт“) за лечение на диабетна нефропатия.

75% от пациентите с диабет имат поне едно микроваскуларно усложнение, свързано с основното им заболяване. Високата честота на заболеваемост, болестност и инвалидност прави много важно наличието на специфични средства за профилактиране или за забавяне на прогресията на диабетната микроангиопатия. Активирането на PKC е един от четирите вероятни патологични механизми за развитие на усложненията, свързани с хипергликемията.

За допълнителна информация за ruboxistaurin: www.drugs.com/nda/arxxant_050802.html http://newsroom.lilly.com/ReleaseDetail.cfm?ReleaseID=170174

Използван източник:

1.The PKC-DRS Study Group. The effect of ruboxistaurin on visual loss in patients with moderately severe to very severe nonproliferative diabetic retinopathy. Initial Results of the Protein Kinase C Я Inhibitor Diabetic Retinopathy Study (PKC-DRS) Multicenter Randomized Clinical Trial Diabetes 2005, 54: 2188-2197