Ген бе свързан с „диаобезитет“01/10/2005

Анализ на гена ENPP1 (ectonucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase, известен още като PC-1), обхванал повече от 6000 души от европеидната раса, показа, че три хаплотипа на еднонуклеотидни полиморфизми* (K121Q, IVS20delT11 и A G+1044TGA; QdelTG) повишават риска за затлъстяване при децата (1.69 пъти, р=0.0006); морбидно и умерено по тежест затлъстяване при възрастните (1.50 пъти, р=0.006 или 1.37 пъти, р=0.02) и нарушен глюкозен толеранс/диабет тип 2 (1.56 пъти, р=0.00002) (1). Локусът на този ген е върху хромозома 6.

Екип от френски, британски и американски генетици е установил силна зависимост между QdelTG и морбидното затлъстяване при възрастните хора. Този хаплотип посочва повишен с 50% риск за болестно затлъстяване при възрастните и с 69% при децата, както и повишен риск от по-лека степен на затлъстяване с 37% (индекс на телесна маса – ИТМ/BMI между 30 и 40 кг/м2).

Изследването на 279 деца е показало положителна връзка между ИТМ и серумните нива на разтворим ENPP1 протеин. Повишените нива на ENPP1** са корелирали позитивно с асоциирания със затлъстяване хаплотип.

„QdelTG нарушава свързването на инсулина и води до повишена експресия на ENPP1“, смята проф. д-р Philippe Froguel от Institut Pasteur de Lille, Франция и ръководител на изследването.

Децата с асоцииран със затлъстяване хаплотип имат по-висока кръвна глюкоза на гладно и три пъти по-висок риск за нарушен глюкозен толеранс и диабет тип 2, докато при родителите рискът за диабет тип 2 е повишен над два пъти, показват данните от анализа.

„Различни варианти на ENPP1 играят първична роля в медиирането на инсулинова резистентност и в развитието на затлъстяване и диабет тип 2, а това предполага, че двете нарушения имат общи молекулярни корени“, пишат в заключение френските изследователи в списание Nature Genetics (1).

Генът ENPP1 се смята за инхибитор на инсулиновия рецептор и мутации в него могат да отключват ранна поява на затлъстяване и инсулинова резистентност**.

В Европа почти едно от три деца е с наднормено тегло. По-голямата част от подрастващите с наднормено тегло стават възрастни хора със затлъстяване, от които близо половината развиват диабет до края на живота си... ENPP1 е първата открита генетична детерминанта, която посочва връзка между затлъстяването в детска възраст, морбидното затлъстяване в по-късна възраст и диабет тип 2

* полиморфизми, дължащи се на еднобазови замени (single nucleotide polymorphism - SNP)

** Генът ENPP1 блокира инсулин-индуцираните промени в инсулиновия рецептор. Повишената експресия на този ген в хепатоцитите може да отключи инсулинова резистентност и екцесивно акумулиране на мазнини, показаха опити при трансгенни мишки.

Froguel и сътр. са идентифицирали 11 различни хаплотипа на еднонуклеотидни полиморфизми на ENPP1. Шест от тях са били свързани с тежка степен на затлъстяване. Генетичното тестване на 62 семейства с фамилна анамнеза за затлъстяване и диабет тип 2 е открило сходни SPN. Последвалото изследване на >6000 души от Северна Европа е потвърдило, че хаплотип QdelTG е свързан с повишен риск за затлъстяване при децата, морбидно затлъстяване при възрастните и нарушен глюкозен толеранс. Според изследователите, QdelTG може да се използва като генетичен маркер за ранно откриване на групи или индивиди с повишен риск от „диаобезитет“.

Използван източник:

1.Meyre D., Bouatia-Naji N., Tounian A. et al. Variants of ENPP1 are associated with childhood and adult obesity and increase the risk of glucose intolerance and type 2 diabetes. Nature Genetics 2005, 37: 863 -7 www.nature.com/ng/index.html