Диабетът увеличава риска за рак на черния дроб 2-3 пъти01/04/2005

Хората със захарен диабет (ЗД) имат два до три пъти по-голям риск да развият хепатоцелуларен карцином, независимо от наличието на други рискови фактори, показаха резултатите от популационно случай-контрола проучване на гастроентеролози от Houston Veteran Affairs Medical Center в Texas, публикувани през април в списание Gut (1).

Според авторите, хроничните инфекции с вирусите на хепатит B (HBV) и хепатит C (HCV), алкохолната цироза, хемохроматозата и фамилната обремененост са важни рискови фактори, но дори и при тяхното отсъствие, ЗД е значим рисков фактор за неоплазия на черния дроб (степен на вероятност при множествен логистичен регресионен анализ 2.87). В същото време, въпреки лошата си прогноза, хепатоцелуларният карцином е по-рядък и не представлява основен риск за хората със ЗД.

Учените са открили повишения риск след проучване на базата медицински данни Medicare в периода 1994-1999. От изследваната популация, 2061 души на възраст над 65 години са с диагноза рак на черния дроб. Те са били сравнени с 6000 рандомизирано подбрани контроли без този вид рак, с цел да се анализират рисковите фактори за злокачественото образувание (включително демографски показатели като възраст и мъжки пол, които увеличават риска).

Сред пациентите с диагностициран хепатоцелуларен карцином, диабетиците са значимо повече (43%), в сравнение с контролите без рак (19%). Изявата на метаболитното нарушение предшества с две-три години откриването на неоплазията на черния дроб.

Подобно на данни от други проучвания, анализът е установил значима положителна корелация между инфекцията с HCV и наличието на диабет (p<0.0001).

„Нашето проучване потвърди резултатите от предишни изследвания за водещата роля на диабета, като самостоятелен рисков фактор за развитието на рак на черния дроб“, заяви д-р El-Serag. „Изследването на чернодробните ензими и прегледът на черния дроб трябва да се превърнат в рутинна част от диабетните грижи!“

Използван източник:

1. Davila J., Morgan R, Shaib Y., McGlynn K., El-Serag H. Diabetes increases the risk of hepatocellular carcinoma in the United States: a population based case control study. Gut 2005, 54: 533 – 539 http://gut.bmjjournals.com