Комбинацията GLP-1 и pioglitazone намалява нивото на кръвната глюкоза01/12/2004

Комбинираната терапия с инкретина глюкагон-подобен пептид-1 (glucagon-like peptide, GLP-1) и тиазолидиндиона pioglitazone намалява при пациенти с диабет тип 2 нивото на кръвната глюкоза много по-изразено, отколкото всеки един от агентите поотделно, показаха резултатите от проучване на датски учени, публикувано в списание Diabetes Care (1).

GLP-1 и pioglitazone самостоятелно намаляват кръвната глюкоза, но чрез различен механизъм на действие, което обяснява синергичния ефект при едновременното им прилагане.

GLP-1 стимулира секрецията на инсулин и потиска секрецията на глюкагон, докато pioglitazone повишава чувствителността на мускулните, мастните и чернодробните клетки към инсулина.

В проучването на д-р Mette Zander и сътр. от Hvidovre Hospital в Дания осем пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване (ИТМ 32.7 ±1.3 кг/м2) са били лекувани само с GLP-1, доставян с подкожна инфузия, само с pioglitazone перорално, с двата агента в комбинация, или с плацебо (физиологичен разтвор) и са наблюдавани в продължение на 48 часа

Средното ниво на плазмената глюкоза на гладно е паднало от изходна стойност 13.5 ± 1.2 mmol/l до 11.7 ± 1.2 mmol/l (GLP-1) или 11.5 ± 1.2 mmol/l (pioglitazone). Но най-голямо намаление е било постигнато при лекуваните едновременно с двата агента - 9.9 mmol/l ± 1.0 mmol/l (p<0.001). В същото време, в групата на плацебо не е установена никаква промяна.

Нивата на инсулина са се увеличили по време на монотерапията с GLP-1 в сравенние със самостоятелното взимане на pioglitazone (p<0.01). Обратно – нивата на глюкогона са се понижили при GLP-1 и комбинираната терапия в сравнение с плацебо или с монотерапията с pioglitazone (p<0.01).

В сравнение с физиологичния разтвор, комбинираната активна терапия редуцира и нивата на свободните мастни киселини по време на закуска (p = 0.03). Монотерапията с с GLP-1 или комбинираната терапия са били свързани и с намаляване на апетита (p<0.05 в сравнение с плацебо групата), сходно на данните и от предишни проучвания за този ефект на инкретина върху калорийния прием.

Заключението на учените е, че комбинираното прилагане на GLP-1 и pioglitazone, поради адитивния глюкозо-понижаващ ефект, е „стойностен терапевтичен подход“ при диабет тип 2.

Използван източник:

1.Zander M. et al. Additive effects of glucagons-like peptide-1 and pioglitazone in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004, 27:1910-14