Базалната терапия с LANTUS® подобрява контрола на кръвната глюкоза01/12/2004

Нисък риск от хипогликемия при пациенти, които са лекувани преди това неуспешно с други инсулинови схеми

Проучването AT.LANTUS върху лошо овладян диабет тип 1 и тип 2 доказа, че прилагането на LANTUS® веднъж дневно е безопасно и ефективно

Резултатите от мащабно глобално проучване на над 7000 пациенти с диабет показаха, че лечението с 24-часовия базален инсулинов аналог ЛАНТУС (инжекционен инсулин glargine - гларжин, с произход от рекомбинантна ДНК) значително подобрява гликемичния контрол при нисък риск от тежка хипогликемия, съобщи Aventis по време на 40-ата годишна среща на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD’2004) през септември в Мюнхен, Германия.

Проучването, наречено AT.LANTUS (A Trial comparing LANTUS® Algorithms to achieve Normal blood glucose Targets in patients with Uncontrolled blood Sugar – Проучване, сравняващо алгоритми на ЛАНТУС за постигане на нормална кръвна захар при пациенти с неовладяна кръвна захар), изследва два различни алгоритъма (стъпалообразни методи) за титриране на дозата на ЛАНТУС при всеки тип диабет. Титрирането е процес на започване и увеличаване на дозата на даден медикамент до постигане на желания терапевтичен резултат - в този случай, предварително определено снижение в нивата на кръвната глюкоза на гладно.

AT.LANTUS обхвана пациенти с диабет тип 1 и диабет тип 2 (Д1 и Д2), неуспели да постигнат терапевтичната цел, въпреки употребата преди това на инсулин и/или перорални противодиабетни средства.

И при двата типа диабет – Д1 и Д2, и двата алгоритъма на титриране са използвани безопасно за оптимизиране на гликемичния контрол, включително и за постигане на значимо намаляване на хемоглобин A1с (A1c) и на нивата на кръвната глюкоза на гладно (КГГ).

В групата с Д2, контролираното от пациентите титриране е довело до значително по-големи снижения на A1с и на КГГ, в сравнение с титрирането, извършвано при по-редките посещения в лекарския кабинет.

„Информацията от AT.LANTUS, получена от над 1000 изследователски центъра в 59 страни, потвърждава, че уникалният и предвидим 24-часов профил на ЛАНТУС позволява проактивно титриране в реалната клинична практика, с нисък риск от хипогликемия,“ коментира д-р Melanie Davies, консултант по диабета в Университетски болници Лестър и главен изследовател на проучването.

„Проучването включваше много и разнообразни пациенти с напреднал диабет (с давност над 12 години), но всички групи показаха подобрение от лечението с ЛАНТУС, независимо от предходните терапевтични схеми.“

„Това обширно проучване дава важна нова информация за начините за съвременно лечение на диабета по света и за значението на ЛАНТУС за реалната помощ за пациентите“, заяви Kim Carroll, вицепрезидент на отдел Метаболизъм в Авентис.

„Особено окуражаващо е, че пациентите, преминали на ЛАНТУС от широка гама прилагани преди това инсулинови схеми - включително базална терапия с NPH или смесен инсулин (конвенционално прилаган инсулин) - постигнаха значителни подобрения в A1с и в други резултати.“

Базалната терапия използва дългодействащ инсулин за овладяване на кръвната глюкоза през цялото денонощие; той може да се прилага в съчетание с перорална противодиабетна терапия и бързодействащ (прандиален) инсулин по време на храненията.

ЛАНТУС е първият, прилагащ се веднъж дневно инсулинов аналог, без подчертан пик, който осигурява 24-часов базален гликемичен контрол за възрастни пациенти с Д2 и възрастни и деца над шест години с Д1.

Хемоглобин A1с, или гликиран хемоглобин (A1c), е показател на средната гликемия за период от два до три месеца и е предпочитано стандартно кръвно изследване за оценка и проследяване на овладяването на кръвната глюкоза при Д1 и Д2.

Американската диабетна асоциация препоръчва хората с диабет да постигнат хемоглобин A1с <7% за оптимален гликемичен контрол.

Водещите основни проучвания в областта на диабета – The United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) (Проспективно проучване на диабета във Великобритания) и Diabetes Complications and Control Trial (DCCT) (Проучване на усложненията на диабета и тяхното овладяване) - показаха, че снижението на хемоглобин A1с е свързано с намаляване на риска от микросъдови усложнения (усложнения в малките кръвоносни съдове, водещи до увреждания на очите, бъбреците и нервите) и макросъдови усложнения (които водят до сърдечносъдови заболявания като инфаркт и инсулт).

Други организации на специалисти, включително и Международната диабетна федерация (IDF), препоръчват дори достигане на хемоглобин A1с <6.5%, като показател за адекватен контрол на захарния диабет.

AT.LANTUS е многонационално, многоцентрово, рандомизирано открито проучване от фаза ІV, върху 7371 пациенти с лошо овладян диабет (2410 с Д1 и 4961 с Д2) с първоначални нива на хемоглобин A1с над 7% при всички схеми на лечение на диабета.

Терапевтичните цели са: КГГ (FBG) 4.4-6.7 mmol/l (80-120 mg/dl) при пациенти с Д1 и 5.5 mmol/l (100 mg/dl) при пациенти с Д2. Участниците са рандомизирани на един от двата терапевтични алгоритъма с ЛАНТУС за всеки тип диабет и са проследени в продължение на 24 седмици.

Проучването на диабет тип 1 сравни алгоритъм на титриране на дозата на базалния инсулин на фиксирани порции, с такъв който използва вариращи дози в зависимост от нивата на КГГ, ако целта не е постигната.

Проучването на диабет тип 2 сравни два алгоритъма на титриране:

Единият, основаващ се на посещения в клиника, с повишаване дозата на ЛАНТУС на порции от 2-8 IU (със стартова доза 10 IU за пациенти, които не са получавали инсулин до момента)

Другият е разчитал на самостоятелно титриране от пациентите, с добавяне на 2 IU ЛАНТУС на всеки три дни, ако целта не е достигната (първата доза инсулин за пациенти, които не получавали инсулинова терапия до момента, е определена въз основа на КГГ). Пациентите са коригирали дозата самостоятелно и са посещавали редовно клиниката за контрол от страна на изследовател.

Клинични резултати:

Проучването AT.LANTUS демонстрира, че прилаганият веднъж дневно базален инсулин ЛАНТУС е ефективен за подобряване на контрола на кръвната глюкоза при разнообразна група хора с лошо контролиран диабет в напреднал стадий на заболяването, без значими разлики между двата вида алгоритми по отношение честотата на тежка хипогликемия

При диабет тип 1

При цялата група пациенти и двата алгоритъма са довели до значимо понижаване на нивата на A1с (-0.68%) и на КГГ (- 3.2 mmol/l; -58 mg/dl), без клинично значими разлики между алгоритмите. Не е наблюдавана значима разлика между двата терапевтични алгоритъма по отношение на честота на тежки хипогликемии (7.7% за титрирането с фиксирана доза и 6.8% за титрирането с променяща се доза).

Сред пациентите, лекувани преди това със смесен инсулин, преминаването на ЛАНТУС веднъж дневно плюс прандиален (по време на хранене) инсулин е снижило нивата на A1c с -1.10% (ако пациентите са били лекувани с <2 инжекции дневно) до -0.79% (за пациенти на 3 инжекции дневно).

Сред пациентите, лекувани преди това с интензифициран базално-болусен режим с NPH (неутрален протамин Хагедорн) или друг интермедиерен инсулин за осигуряване на базално ниво, прехвърлянето на ЛАНТУС веднъж дневно за базален инсулин е било свързано със значимо снижение на A1с (-0.63%) и КГГ (-3.16 mmol/l; -57 mg/dl).

При диабет тип 2

AT.LANTUS представлява много широко проспективно рандомизирано проучване за овладяване на хипергликемията при Д2. Участниците в него са със средна давност на диабета при включването 12.3 години, със средна стойност на A1с 8.9% и 72% са получавали някаква форма на инсулинова терапия преди преминаването им на ЛАНТУС.

До края на изследването, пациентите, лекувани с ЛАНТУС, са постигнали статистически значимо снижение на A1с (>1%) и на КГГ в сравнение с първоначалните стойности.

Диабетиците, титрирали ЛАНТУС самостоятелно, са постигнали значими допълнителни снижения на A1с и КГГ, в сравнение с пациентите, чието титриране е управляно по време на посещенията в клиника.

Не е била наблюдавана значима разлика между двата терапевтични алгоритъма по отношение честота на тежка хипогликемия (0.9% спрямо 1.1%).

Сред пациентите, лекувани преди това по схема със смесен инсулин два пъти дневно, нивата на A1с са се понижили значимо след започване на лечението с ЛАНТУС веднъж дневно (самостоятелно или с прандиален инсулин и/или перорални противодиабетни медикаменти), с много ниска честота на тежка хипогликемия (2.2% или по-малко).

Сред пациентите, лекувани преди това с NPH веднъж или два пъти дневно, нивата на A1с значимо са се понижили след лечение със самостоятелно приложен ЛАНТУС веднъж дневно (съответно с 0.8% и 0.9% с първия и втория алгоритми).

Сред пациентите, лошо овладяни с перорален противодиабетен медикамент в началото на проучването, прибавянето на ЛАНТУС към един или повече перорални медикамента, е било свързано със снижение на А1с с поне 1.48%.

LANTUS

ЛАНТУС (инжекционен инсулин гларжин, с произход от рДНК) е показан за подкожно приложение веднъж дневно при лечение на възрастни пациенти със захарен диабет тип 2, нуждаещи се от базален (дългодействащ) инсулин за овладяване на диабета и при възрастни и педиатрични пациенти (над шест години) със захарен диабет тип 1.

ЛАНТУС се отличава с постоянна, бавна и продължителна абсорбция, и относително постоянен профил концентрация/време в продължение на 24 часа.

Апидра (Apidra®)

През април 2004, Агенцията за контрол на храните и лекарствените средства на САЩ (FDA) одобри Апидра (инжекционен инсулин глулизин, с произход от рДНК), бързо действащ инсулинов аналог за овладяване на хипергликемията при лечение на възрастни пациенти със захарен диабет.

През юни 2004, Комисията за лекарствени средства за човешка употреба (CHMP) и Научният съвет на Европейската агенция за оценка на лекарствените средства (EMEA) издадоха положително становище за Апидра за лечението на захарен диабет тип 1 и 2. В комбинация с ЛАНТУС, Апидра дава синергичен подход към общото овладяване на кръвната глюкоза.

Противодиабетните продукти на Авентис

ЛАНТУС, който беше одобрен в Германия през 2000 година, в САЩ през 2001, във Великобритания и Ирландия през 2002, във Франция и Япония и над 40 други страни през 2003, се очаква да се превърне във водач в противодиабетната палитра на Авентис.

Този, новаторски в концепцията си, инсулинов аналог без подчертан пик, който осигурява 24-часово базално покритие на кръвната глюкоза при прилагане само веднъж дневно, има продажби за 487 милиона евро през 2003 година.

Авентис предлага също Amaryl (таблети glimepiride) - перорален сулфонилуреен препарат за приложение веднъж дневно като добавка към диетата и физическото натоварване, който понижава нивата на кръвната глюкоза при диабет тип 2. Глобалните приходи от продажби на Amaryl® (Амарил) през 2003 година бяха 596 милиона евро.

Семейството на инсулините Инсуман (Insuman®) реализира през 2003 година 176 милиона евро приходи от глобални продажби.

В процес на разработка, в сътрудничество с Pfizer Inc., е инхалационният инсулин Exubera, представен за одобрение от EMEA в началото на 2004 година.

През юни 2003 година Авентис подписа лицензионен договор с Zealand Pharma A/S за разработка и глобален маркетинг на AVE-0010, GLP-1 (глюкагон-подобен пептид-1) рецепторен антагонист от ексендиновия клас, който понастоящем е във фаза I/II на клинични изпитания.

За допълнителна информация:

www.aventis.com

www.lantus.com

www.amaryl.com