DIAPREL® MR – ПОЛЗИТЕ ОТ МОДИФИЦИРАНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИЯ РИСК ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 201/06/2004

Добре известен факт е, че диабет тип 2 увеличава риска от микро- и макросъдовизаболявания от 2 до 4 пъти 1. United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) потвърдинуждата от подобряване на гликемичния контрол в дългосрочен план, за да се намали рискътот съдови усложнения при пациентите с диабет тип 2. Многофакторното лечение започва спромени в начина на живот, диетата и физическата активност, но при много от пациентите енеобходимо и включването на медикаменти в терапията. Достигането на целите на лечениеточесто е значително предизвикателство както за лекарите, така и за пациентите, чиятотерапия може да включва много и различни медикаменти. Удобството и опростеният прием намедикамента следователно е от основно значение и почти толкова важно, колкото емеханизмът му на действие и съотношението ефективност-поносимост при избора на ефективнолечение.

Съществуват убедителни доказателства, че еднократният дневен прием e от изключителнозначение за постигането на оптимален комплаянс – необходимо условие за продължителенефективен гликемичен контрол. Скорошна публикация показва силната връзка между нивата наHbA1c и честота на приема на оралните антидиабетни медикаменти, като дозирането в по-малко дневни приеми подобрява метаболитния контрол. В това проучване средната стойност наHbA1c е 1.4% по-ниска в групата от пациенти с оптимален комплаянс (без пропуснат прием намедикамента) в сравнение с групата с най-лош такъв (с повече от един пропуснат прием намедикамента за седмица) 2.

Diaprel®?MR е единственият gliclazide с модифицирано освобождаване (modifiedrelease-MR). Таблетките с хидрофилен матрикс освобождават постепенно активната съставка ибионаличността след прием е почти пълна – 97%. Това позволява активната съставка в еднатаблетка да бъде намалена от 80 mg при обикновения gliclazide на 30 mg при Diaprel®?MR смодифицирано освобождаване. Освен това, при еднократен прием на Diaprel®?MR се постига24-часова плазмена концентрация, оптимално отговаряща на нуждите и циркадните промени накръвната глюкоза при пациентите с диабет тип 2 (Фиг. 1).

Като резултат от този модифициран профил на освобождаване, с еднократен приемDiaprel®?MR осигурява ефективно намаляване през цялото денонощие на кръвната глюкозакакто на гладно, така и постпрандиално (съответно –2.63 mmol/L и – 3.03 mmol/l) 3 (Фиг.2).

Предимствата на Diaprel®?MR като иновативен медикамент с модифицирано освобождаванена активната субстанция се демонстрират и в две наскоро публикувани международнипроучвания. И двете показват, че при пациенти, не добре контролирани с gliclazide 80 mg(включително Diaprel 80 mg), преминаването към лечение с Diaprel®?MR води до значимонамаление на HbA1c с над 0.5%.

Така подобрявайки метаболитния контрол, в съчетание с уникални хемоваскуларнисвойства, лечението с Diaprel®?MR може значително да намали риска от сърдечносъдовиусложнения при пациентите с диабет тип 2.

Д-р Димитър ВАСИЛЕВ,Project Manager – SERVIER