Тестът GlycoMark получи благословията на FDA да се използва при хора с диабет01/04/2004

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) е разрешила през декември 2003 г. тестът GlycoMark да бъде пуснат в продажба, съобщиха неговите създатели и дистрибутори - фирмите Tomen America и Nippon Kayaku.

GlycoMark измерва интермедиерносрочния контрол на кръвната глюкоза при хората с диабет, като за целта определя нивото на 1.5-ахидрогликол (1.5-AG) в човешка кръв.

1.5-AG реагира бързо на колебанията на кръвната глюкоза и отразява средното ниво на гликемия, което е било поддържано през последните няколко дни до две седмици преди изследването.

За разлика от измерването на гликирания хемоглобин (HbA1c), новият тест ориентира за промяна в по-краткосрочния гликемичен контрол. Тази допълнителна информация е особено ценна при започването на ново диабетно лечение или при промяна в досегашния терапевтичен режим.

GlycoMark заема междинно място между моментните кръвноглюкозни профили и измерванията на гликирания хемоглобин (HbA1c), поради което може да подпомогне диабетните пациенти и техните лекари да оптимизират степента на гликемичен контрол.

Подобно на тестовете за измерване на фруктозамина и на HbA1c, GlycoMark отразява обективно цялостната степен на гликемичен контрол (посочва средната гликемия) за определен изминал период от време. Той ориентира за ситуацията през последните няколко дни до две седмици – интервал от време, за който до момента нямаше конкретна проба.

GlycoMark е средносрочен тест, поради което представлява ново и допълващо средство за преценка на по-скорошния цялостен гликемичен статус и за проследяване на ефективността на терапията през предхождащите измерването дни.

HbА1c отразява степента на контрол през изминалите два-три месеца. Определянето на фруктозамина ориентира за ситуацията през предхождащите две-три седмици, но поради вариабилността си този тест е по-рядко използван в клиничната практика.

Възможностите на GlycoMark са били изследвани и доказани в проспективни клинични проучвания, проведени от Университета на Уошингтън в Сейнт Луис, Мисури. Данните от тях бяха изнесени на диабетна технологична среща в Сан Франциско, Калифорния през миналата година.

По-нови проучвания са фокусирани върху възможностите на GlycoMark да измерва постпрандиалната хипергликемия при диабетни пациенти. Управлението на пострандиалния гликемичен статус е обект на интензивни фармацевтични и академични изследвания.