Грейпфрутите бяха въвлечени в статинсвързана рабдомиолиза поради съставка, която инактивира CYP3A401/04/2004

Статин-свързана рабдомиолиза при 40-годишна жена най-вероятно е била отключена от редовната консумация на грейпфрути, съобщи публикуван наскоро доклад (Dreier JP, Endres M, Neurology, 2004, 62:670).

Пациентката е била на терапия със simvastatin (Zocor на MSD) повече от две години поради фамилна хиперхолестеролемия. Десет дни преди хоспитализацията поради възникнала рабдомиолиза, тя е усетила мускулна слабост и миалгия при обичайните си физически упражнения във фитнес салона. Мускулното увреждане е овладяно след преустановяване на статина и интензивна хидратираща терапия.

Две седмици преди оплакванията, пациентката е консумирала всеки ден по един грейпфрут.

Грейпфрутите съдържат фитохимикал, инактивиращ чернодробния ензим CYP4503A4 (тази цитохром ензимна система метаболизира симвастатин, както други представители на класа като lovastatin, atorvastatin и cerivastatin).

Известно е, че редовната консумация на грейпфрути може да повиши нивата на симвастатин и на посочените други статини и да доведе до нежелани странични действия.

Въпреки че при докладвания случай на рабдомиолиза е участвал симвастатин, авторите подчертават, че грейпфрутите могат да усилят страничните действия и на другите представители на класа с CYP3A4 метаболизъм.

Рабдомиолизата е рядко, но сериозно странично действие на терапията със статини. Тя доведе до изтеглянето на cerivastatin (Baycol/Lipobay на Bayer) от фармацевтичния пазар през август 2001 г. поради свързването му с увеличена честота на рабдомиолиза и 100 фатални изхода поради остра бъбречна недостатъчност, най-вече в комбинация с фибрата gemfibrosil (инхибитор на цитохрома CYP4502C8).

Пациентите, взимащи симвастатин и повечето от останалите статини, трябва да бъдат съветвани да не консумират грейпфрути, е основният извод на немските изследователи. Pravastatin (Lipostat на BMS) не се метаболизира чрез системата CYP3A4. Освен това, той е единственият хидрофилен статин и има различен профил на свързване с протеините (около 50% спрямо над 95% за останалите представители на класа), което обуславя по-малката вероятност за проникването му в миоцитите. Поради различните си фармакокинетични действия и физикохимични свойства, правастатин се свързва с намален риск от лекарствени взаимодействия и свързани със статините нежелани лекарствени реакции (виж Lipostat – безопасен избор за втори шанс, Доктор Д 2001, 3/есен: 40).

Още един статин – fluvastatin (Lescol на Novartis) също не се метаболизира от CYP3A4, а от CYP2C9.