Новият инсулин detemir предлага по-предвидими терапевтични ефекти от наличните базални инсулини01/12/2003

Levemir (инсулин detemir) - новият базален инсулинов аналог, кандидатирал се в края на 2002 г. за регистрация в ЕС и САЩ - предлага важни потенциални предимства пред наличните базални инсулини за лечение на хората с диабет показаха представените на 18-тия конгрес на МДФ данни. Тези предимства са по-малка променливост на кръвната глюкоза, по-добър гликемичен контрол, чувствително намален риск от хипогликемия и липса на наддаване на тегло.

Detemir има по-последователен и предвидим ефект върху кръвната глюкоза отколкото инсулин glargine и NPH (neutral protamine Hagedorn) инсулин, докладваха в Париж авторите на едното проучване (Heise T, et al. OP12 Insulin Therapy, IDF’2003). Сравняването на профилите на действие на трите препарата (проследяване на глюкодинамиките през различни дни), както и на инсулиновите концентрации (фармакокинетиките) при хора с диабет тип 1 посочи, че детемир има по-малка вариабилност в инсулиновото действие и в инсулиновите концентрации от гларжин и NPH инсулин. Рискът от хипогликемия за инсулин детемир е 0.1% спрямо съответно 6.5% за NPH инсулин и 2.7% за гларжин. Този риск за трите вида лечение е изчислен въз основа на вероятността индивидуалният ефект върху кръвната глюкоза да се повтори, когато същата инсулинова доза е поставена в различен ден.

Други две изследвания демонстрираха, че в сравнение с NPH инсулин, детемир води до по-добър гликемичен контрол, при по-малък риск от хипогликемия, без наддаване на тегло и при по-голяма гъвкавост на времето за доставка (Home P, et al OP 14; Pieber T et al, OP 13 Insulin Therapy, IDF’2003).

Инсулин detemir (Levemir на фирма Novo Nordisk) е нов базален инсулинов аналог. Расте броят на доказателствата, че той може да оптимизира гликемичния контрол при пациентите с диабет като намали здравните рискове, свързани с хипо- и хипергликемията. Сравнителните данни показват, че детемир превъзхожда NPH инсулин в осигуряването на по-постоянни и предвидими нива на кръвната глюкоза и подобрен гликемичен контрол при по-малко хипогликемични епизоди и без наддаване на тегло.

Най-нови данни потвърдиха, че базално-болусният режим с детемир и бързодействащ инсулинов аналог (инсулин aspart) предлага подобрен и по-предвидим гликемичен контрол, както и намален риск от хипогликемия в сравнение с конвенционалния режим с NPH и бързодействащ човешки инсулин. Резултатите показват, че детемир/аспарт групата е постигнала в сравнение с пациентите на NPH/немодифициран бързодействащ инсулин: 25% по-нисък цялостен риск от хипогликемия (p=0.014) и 85% по-нисък общ риск от нощна хипогликемия (p<0.001) след нагаждане за промяната в HbA1c; значимо намаление в нивата на HbА1c (7.88% спрямо 8.11%, p<0.001); по-ниски стойности на кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално; по-малко вариации в индивидуалните гликемични профили на участниците; 1.0 kg по-ниско телесно тегло след нагаждане за изходно ниво и промяна в HbA1c (p<0.001).

Инсулин Levemir изглежда особено подходящ за пациенти с тип 1 и тип 2 диабет, които се нуждаят от базално-болусен режим и търсят инсулин, който да им осигури по-предсказуем всекидневен гликемичен контрол; страдат от чести хипогликемични събития – особено през нощта; преживяли са нежелено наддаване на тегло в резултат на инсулиновата терапия.

Данните от проучването DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs; Очаквания, Желания и Нужди) показаха, че много хора с тип 2 диабет страдат от „психологична инсулинова резистентност“ – страхуват се от инсулиновата терапия и поради това не преминават на тази терапия, въпреки нуждата им от нея. За допълнителна информация: www.dawnstudy.com