Инжектиран преди или след хранене, инсулин aspart действа еднакво добре при деца и юноши с тип 1 диабет01/09/2003

Препрандиалната или постпрандиалната доставка на бързодействащия инсулинов аналог aspart води до сравним контрол на кръвната глюкоза при детско-юношеска популация с тип 1 диабет. Това заключи екип (Danne T et al. Diabetes Care 2003, 26:2359-64), провел многоцентрово проучване на 76 пациенти на възраст от 6 до 17 години.

Участниците са рандомизирани да получават болусна терапия с aspart или непосредствено преди хранене, или веднага постпрандиално (максимум 30 минути от началото на храненето) най-малко три пъти дневно за шест седмици. След това, за още шест седмици, местата на пациентите са разменени, за да се изпробва алтернативния модел на доставка. Всеки участник е получавал базална терапия с бавнодействащ инсулин като NPH, Lente или Ultralente.

Резултатите показват, че aspart, инжектиран преди или след хранене, постига сравним гликемичен контрол - не са открити достоверни промени от началото до края на проучването в нивата на фруктозамина и HbA1c, които са обективни показатели са степента на междинен и дълготраен контрол на кръвната глюкоза.

Единствената статистически достоверна разлика е наблюдавана в дневните гликемични профили: постпрандиалните стойности (на 120-ата минута след сутрешната закуска) са били със средно 2.08 mmol/l по-ниски при препрандиалното инжектиране на аспарт в сравнение с постпрандиалната му доставка. Разликите в средните концентрации на кръвната глюкоза за препрандиалния и постпрандиалния модел са показали гранична достоверност (- 0.71 mmol/l, p=0.08).

Общо 544 и 451 хипогликемии са регистрирани при препрандиалния и постпрандиалния модел да терапия, съответно. Разликите в броя, честотата или относителния риск от хипогликемични епизоди са недостоверни (p>0.05).

“Данните показват, че доставката след нахранване може да предложи потенциални предимства за децата, които са с по-непредвидим начин на хранене” - заключи д-р Томас Дане, директор на Диабетния център за деца към детската болница в Хановер, Германия.

Бъдещи изследвания трябва да търсят стратегии за оптимизиране на постпрандиалната дозировка при педиатрични диабетни популации, като например, чрез промяна на базалната инсулинова терапия - препоръча детският диабетолог.

Стандартният начин за болусна инсулинова терапия е инжектирането преди хранене, но тогава дозата се определя на базата на предполагаемия състав и размер на порцията. Това често е трудно и дори невъзможно при децата, тъй като тяхното естествено поведение е непредвидимо. Много по-лесно е да се прави обратното - инсулинът да се инжектира, след като вече се знае какво е изконсумирал малкият диабетик. С бързодействащите инсулинови аналози, каквито са аспарт и лизпро, е възможно да се осигури ефективна алтернатива на препрандиалната доставка на болусен инсулин и допълнително да се постигне нагаждане на инсулиновата доза към приетата храна, а не обратното.