FDA одобри новия антибиотик Zyvox на Pfizer за лечение на инфектирано диабетно стъпало01/09/2003

Новият антибиотик Zyvox (linezolid) на фирма Pfizer e получил през юли одобрението на Американската администрация за храните и лекарствата (FDA) да се прилага за лечение на инфекции на диабетното стъпало без остеомиелит, с причинител Gram-положителни бактерии, включително резистентни щамове като methicillin-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA). Zyvox е първият и единствен перорален антибиотик, одобрен за лечение на MRSA.

FDA се позовава на данните от клинично проучване, проведено в 30 американски и 15 европейски клиники, показващи, че този антибиотик e толкова ефективен, колкото и двете стандартни антибактериални терапии за лечение на инфекции на диабетното стъпало, причинени от Gram+щамове. В това проучване пациентите са били рандомизирани да получават или Zyvox или aminopenicillin/инхибитор на бета-лактамазата; vancomycin (IV) е бил добавян към клона аминопеницилин/инхибитор на бета-лактамазата при инфекция с причинител MRSA. Пациентите са получавали стандартните грижи за лечение на инфекции на диабетното стъпало като дебридеман и отбременяване на натиска в мястото на увреждането. Zyvox e показал клинична ефективност при 83% от лекуваните пациенти спрямо 73% в сравнителния клон. Повечето пациенти и в двата клона са били лекувани извънстационарно само с перорална терапия и с един препарат.

Zyvox получи първоначалното си одобрение от FDA през април 2000 г. за лечение на възрастни с инфекции на кожата и нейните структури, пневмонии и други инфекции, причинени от MRSA. Оттогава до днес той доказа, че е ефективно терапевтично решение, насочено към инфекции с доказан или суспектен причинител метицилин-резистентен Staphylococcus aureus.