Акарбоза намалява значимо риска от сърдечносъдово заболяване и хипертония01/09/2003

STOP-NIDDM (СТОП-2 диабет) бе международно многоцентрово двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване, в което участваха болници в Европа, Канада и Израел. То обхвана кохорта от пациенти с нарушен глюкозен толеранс (НГТ). Участниците, на средна възраст 54.5 години и със среден индекс на телесна маса 30.9, са били рандомизирани да получават плацебо (n=715) или алфа-глюкозидазния инхибитор acarbose 100 mg три пъти дневно (n=714). 24% - 211 от взимащите акарбоза и 130 от тези на плацебо - са отпаднали, главно през първата година, най-често поради гастроинтестинални ефекти.

Общо 1368 души са били наблюдавани за средно 3.3 години. В хода на проучването е следена честота на главните сърдечносъдови събития (ИБС, СС смърт, застойна СН, мозъчносъдово събитие и ПСБ) и АХ (>= 140/90 mm Hg от три измервания).

От лекуваните с акарбоза 682 пациенти - 11% са развили хипертония съгласно заложения критерий спрямо 17% в групата на плацебо (686 души). Изследователите докладваха, че терапията с акарбоза е била свързана с редукция на относителния риск от появата на нови хипертензивни случаи с 34% (p=0.006) и с намаляване на абсолютния риск с 5.3%.

Сред пациентите на акарбоза15 души са имали поне едно сърдечносъдово събитие в сравнение с 32 случая в плацебо групата. Лечението с акарбоза е довело до редукция на относителния риск от появата на сърдечносъдови събития с 49% (p=0.03) и до намаляване на абсолютния риск с 2.5%.

Най-силно е бил намален рискът от миокарден инфаркт - два случая (един клиничен и един тих) сред лекуваните с акарбоза спрямо 19 (12 клинични и 7 тихи ) при контролите на плацебо.

Авторите на STOP-2 докладваха преди това, че алфа-глюкозидазният инхибитор acarbose намалява значимо в сравнение с плацебо при хора с НГТ риска от появата на Д2 с 25% и достоверно повишава честотата на случаите, възвръщащи се към нормален глюкозен толеранс (виж STOP-Тип 2 диабет, Доктор Д, бр.3/есен 2002).

„Акарбоза може да използва като алтернатива или като добавъчна терапия към промяната в стила на живот за забавяне на развитието на тип 2 диабет при хората с НГТ” - заключиха през миналата година Chiasson и съавтори (Lancet 2002, 359; 9323:2072-77).

Защо трябва да се намесваме и да лекуваме хората с нарушен глюкозен толеранс? Защото те:

- прогресират до диабет тип 2

- имат повишен сърдечносъдов риск

Днес се приема, че:

- макросъдовото заболяване започва преди изявата на диабета

- постпрандиалната хипергликемия е рисков фактор за ССЗ при хората, които нямат клиничен диабет както и при тези, които го имат

- дисгликемията и атеросклерозата се развиват парарелно

Използван източник:

Chiasson JL, Josse RG, Gomis R et al. Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance.JAMA 2003,Vol 290;4:486-94