Инсулин detemir намалява в сравнение с инсулин NPH риска от хипогликемии при пациенти с тип 1 диабет на базално-болусен режим с препрандиален инсулин aspart01/06/2003

Инсулин detemir (Levemir) в сравнение с инсулин NPH (neutral protamine Hagedorn, isophane) постига по-предвидим гликемичен контрол и достоверно намалява риска от хипогликемии при пациенти с тип 1 диабет на базално-болусен режим с инсулин aspart преди основно хранене.

Това показват резултатите от 6-месечно многоцентрово отворено паралелно сравнително проучване, проведено в 46 центрове в пет страни. В него са участвали 448 души с Т1 ЗД, рандомизирани 2:1 да получават базална терапия с детемир (NN304) или респективно с NPH инсулин.

На шестия месец в двете групи са намерени сходни нива на HbA1c, но общият риск от хипогликемии е бил по-нисък в групата на детемир с 22% (p<0.05) и от нощна хипогликемия – с 34% (р<0.005) спрямо инсулин NPH. Нощните профили на кръвната глюкоза са били по-меки и стабилни при лекуваните с детемир (p=0.05). Телесното тегло е било достоверно по-ниско в края на проучването в групата на бавнодействащия инсулинов аналог (p<0.001) в сравнение с пациентите на NPH инсулин. Това е потенциално допълнително предимство на детемир – смятат авторите. Според тях, режимите с детемир изглеждат способни да подобрят гликемичния контрол отвъд възможностите на NPH инсулина.

NPH (neutral protamine Hagedorn) не може да осигури адекватно базално ниво на инсулина през цялата нощ, като води до ранна сутрешна хипергликемия нагладно. Доскоро инсулинът NPH бе базален инсулин на първи избор при пациентите с Т1 ЗД, но той има променлив профил на абсорбция. Новите базални инсулинови аналози, поради техния стабилен (безвърхов) профил на действие, могат да доведат до намаляване на нощната хипогликемия и до подобряване на хипергликемията сутрин на гладно.

Използвани източници:

1.Vague P, Selam JL et al. Insulin Detemir is associated with more predictable glycemic control and reduced risk of hypoglycemia than NPH insulin in patents with type 1 diabetes on a basal-bolus regimen with premeal insulin aspart. Diabetes Care 2003, 26: 590-96

2. Fanelli CG, Pampanelli S et al. Administration of neutral protamine Hagedorn insulin at bedtime versus with dinner in type 1 diabetes mellitus to avoid nocturnal hypoglycemia and improve control: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2002,136:504-514