Diaprel® MR и 24-часов контрол на кръвната захар при еднократен прием01/06/2003

Последните 35 статии на UKPDS подчертават силната взаимовръзка между дългосрочния гликемичен контрол и микроваскуларните и макроваскуларните усложнения при диабет тип 2.1 Комплаянсът с лечението и препоръките са основна грижа на лекарите, желаещи да постигнат ефективен контрол на гликемията при своите пациенти, като съществуват неоспорими данни, сочещи значително подобрен комплаянс за препарати с еднократно дневно приложение.

DIAPREL MR е нов орален антидиабетен препарат, представляващ нов подход към постигане на еднократно дневно дозиране при диабет тип 2. DIAPREL MR се базира на хидрофилен матрикс, който се разширява при контакт със стомашно-чревната течност до образуване на гел. Чрез дифузия през този гел бързо действащата активна съставка се освобождава в продължение на 24 часа по предвидим и възпроизводим начин. Това дава възможност нивата на DIAPREL MR в кръвта да съответстват на известните циркадни гликемични нива при болните с диабет тип 2.2,3 Съобразно нуждите, нивата са по-високи през деня, когато има хранене и относително по-ниски по време на периода на нощно гладуване.

В панкреаса DIAPREL MR и глюкозата действат синергично за стимулиране секрецията на инсулин.

Действието на DIAPREL MR в панкреаса се различава от това на другите сулфонилурейни препарати в някои важни отношения - осъществяване на свободно обратимо действие върху панкреасния сулфонилуреен рецептор и възстановяване на ранния пик на инсулинова секреция.4 Възстановяването на ранния пик на инсулинова секреция се съпътства от подобрен постпрандиален гликемичен контрол и избягване на хиперинсулинемия. Прилаган еднократно дневно, сутрин на закуска DIAPREL MR осигурява ефективен контрол през цялото денонощие.5 Основни международни проучвания от фаза ІІІ на програмата за разработване показват, че ефективността се поддържа за продължителен период. При монотерапия с DIAPREL MR е постигнато общо намаление на HbA1c, дори при положение, че някои пациенти са приемали преди това 1 или 2 антидиабетни препарата, а пациентите на лечение са поддържали снижените с около 1 % нива на HbA1c в продължение на 10 месеца лечение.6

Два важни показателя на поносимост за сулфонилуреен препарат с еднократно прилагане са ефектът върху телесното тегло и честотата на хипогликемия.

Фармакокинетичните и фармакодинамичните особености на DIAPREL MR, отличаващи го от другите сулфонилурейни препарати, имат за резултат избягване на покачването на инсулиновите нива на гладно, което спомага да се обясни неутралният му ефект върху теглото и много ниският риск от съпътстваща хипогликемия.

Дори при болни със затлъстяване DIAPREL MR е неутрален по отношение на теглото в продължение на 10-месечното лечение.6 Честотата на съобщени симптоми на евентуална хипогликемия е много ниска - 3.5 епизода на 100 пациенто-месеца и не е по-висока при болни в напреднала възраст или такива с умерена бъбречна недостатъчност. Важно е, че при проучването от Фаза ІІІ на програмата за разработване не е отбелязан нито един хипогликемичен епизод, налагащ медицинска или някакъв друг вид помощ.

Профилът на ефективност и поносимост на DIAPREL MR при еднократен дневен прием го правят добре дошъл като ново попълнение в терапевтичния арсенал при захарен диабет тип 2.

Д-р Георги БОЖАНОВ

Project Manager

Les Laboratoires Servier

Използвавни източници:

1.Stratton IM, Adler AL, Neil AW, et al. Association of glycemia with macrovascular and microvascular complications of type2 diabetes ( UKPDS 35): a prospective observational study. BMJ.2000; 321:405-412.

2.Werner J, Dushene P, Fray N. Assessment of pharmacokinetic-pharmacodynamic relationship during treatment with gliclazide prolonged release tablets (S-5702): a 2-month double-blind placebo-controlled study.1998.

3.Reaven GM, Hollenbeck C, Jeng C-Y, et al. Measurement of plasma glucose. free fatty acid, lactate and insulin for 24 h in patients with NIDDM. Diabetes. 1988; 37:1020-1024.

4.Gribble FM, Ashcroft FM. Differential sensitivity of beta-cell and extrapancreatic KATP channels to gliclazide. Diabetologia.1999; 42:845-848

5.Greb WH. Assessment of 24 hour glycemic profile during treatment with S5702( 30 to 60 mg per day) per os, in 20 type 2 diabtic patients. A 10 week open study.1999.

6.Drouin P and the Diamicron MR study group. Diamicron MR is effective and well tolerated once daily in type 2 diabetes: a double-blind, randomized, multinational study. J Diabetes Complications. 2000; 14:185-191