Ibuprofen повишава артериалното налягане при пациентите на АСЕ инхибитори01/03/2003

Ибупрофен може да води до значимо повишаване на систолното артериално налягане при някои хора, които са на терапия с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕI), докладва рандомизирано двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (Haig A et al. Am J Hypertens 2003,16:135-39).

В него са участвали 385 пациенти с АХ, контролирана с АСЕI, рандомизирани да взимат дневно nabumetone 2000 mg, ibuprofen 2400 mg, celecoxib 400 mg или плацебо. Според авторите, прилаганите дози на HСПВС са максимални за лечение на ревматоиден артрит или на други ставни възпалителни заболявания.

В края на 4-седмичния период на проследяване, в сравнение с плацебо-контролите, в групата на ибупрофен е намерено достоверно средно повишаване на систолното АН (+6.5 mmHg) и на диастолното АН (+3.5 mmHg). Повишението на АН в групите на nabumetone (+3.8/1.3 mmHg) и на celecoxib (+3.0/1.4 mmHg) е недостоверно.

Допълнително, делът на пациентите с клинично значимо увеличение на систолно АН е достоверно по-голямо отново в групата на ибупрофен (16.7%), отколкото сред пациентите на набуметон (5.5%), целекоксиб (4.6%) или плацебо (1.1%).

“Размерът на повишението на АН може да зависи от индивидуалната чувствителност, но при пациентите, които се нуждаят от АСЕ инхибитор и НСПВС, изборът като nabumetone или celecoxib може да намали повишенията на АН”, заключиха авторите.

И предишни резултати от клинични проучвания показаха, че високите дози на НСПВС, могат да водят до увеличаване на артериалното налягане (главно поради задръжката на натрий) и до намаляване на антихипертензивните ефекти на ACEI при пациентите с ИБС.

Едно такова проучване съобщи, че indomethacin отслабва 24-часовия антихипертензивен ефект на captopril и losartan (виж “Диабетен дайджест”, Доктор Д 2001, 2/лято: 46).