Xenical може да предпазва обезните пациенти от тип 2 диабет01/12/2002

Четиригодишното проучване с акроним XENDOS (ХENical in the prevention of Diabetes in Obese Subjects), докладвано през този август на 9-ия международен конгрес по затлъстяване (ICO) в Сан Паоло, Бразилия (1) показа, че лечението с този медикамент е далеч по-ефективно всравнение с вмешателството за промяната в стила на живот (прилагана самостоятелно) както за профилактика на Тип 2 ЗД, така и за загуба на тегло:

– достоверно намаляване на риска от появата на Тип 2 ЗД с 37% при лекуваните с Xenical в сравнение с тези на плацебо (6.2% спрямо 9.0%; р=0.0032)

– достоверно по-изразена редукция на теглото както в краткосрочен, така и в дългосрочен план отново в полза на Xenical (-11.4 спрямо -7.5 кг в контролната група за една година и -6.9 спрямо респективно -4.1 кг за четири години; р< 0.001 и за двете)

– почти два пъти повече пациенти сред получавалите Xenical са загубили над 10% от теглото си в края на четвъртата година от вмешателството (26% спрямо 16% сред контролите); още повече пациенти са загубили над 5% от теглото си (53% спрямо 37%), а тази редукция показа в предишни проучвания, че води до ясни здравни предимства

– сред лекуваните с Xenical пациенти е регистрирано достоверно в сравнение с плацебо намаляване на обиколката на талията (1 г.:-9.6 см спрямо -7.0 см; 4 г.:-6.4 см спрямо -4.4 см; р<0.001), както и по-изразено и трайно поддържано във времето подобрение на сърдечносъдовите рискови фактори като повишено артериално налягане (САН и ДАН) и липиден профил (LDL-холестерол)

– терапията с Xenical за четири години е била безопасна и добре понасяна, като повече участници на лечение с него са завършили проучването в сравнение с тези на плацебо (52% спрямо 34%); наблюдаваният профил от странични ефекти при orlistat за четири години съвпада с този от предишни 2-годишни проучвания; това превръща този антиобезен медикамент в единствения, доказал своята безопасност при толкова продължително изучаване

XENDOS докладва, че orlistat е високо ефективен за профилактика или за забавяне на развитието на Т2 ЗД при обезни пациенти. Това проучване демонстрира също дългосрочната ефективност и безопасност на лечението с този препарат.

XENDOS е уникално и мащабно изследване, обхванало 3304 участници от 22 медицински центрове в Швеция, разделени в две паралени групи на принципа “намерение за лечение”. То е и първото многоцентрово, рандомизирано, двойно сляпо, плацебо- контролирано проспективно изследване за прилагане на антиобезен препарат с цел профилактика на Тип 2 диабет при високорискови пациенти.

XENDOS потвърди, че медикаментозната загуба на тегло с orlistat предпазва по-ефективно от Т2 ЗД отколкото само вмешателството за промяна в стила на живот

Това е и изследване, проследило ефикасността и безопасността на загубата на тегло с медикамент за период от четири години. В него бяха включени обезни пациенти с индекс на телесна маса (ИТМ) >= 30 кг/м2, на възраст от 30 до 60 години с нормален или нарушен толеранс към глюкозата. Участниците бяха рандомизирани да получават на двойно-сляп принцип лечение с Xenical 120 mg (n=1649) или плацебо (n=1655) три пъти дневно. И в двете групи е извършена сходна намеса за промяна в стила на живот, състояща се от лека редукция на енергийния внос (дефицит от 800 ккал/дневно) и умерена физическа активност за период от четири години. На старта, при 21% от случаите е открит нарушен глюкозен толеранс (НГТ, преддиабет). Кумулативната честота на нововъзникнал Т2 ЗД за четири години е определена с измерване на кръвната глюкоза на 2-ия час след ОГТТ.

Анализ на изходните данни от XENDOS, докладван през септември на тазгодишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD), посочи, че над една четвърт от обезните пациенти имат предшестващ “скрит” или фармакологично нелекуван диабет: 20.3% са с НГТ и 8.0% са с клиничен Т2 ЗД – са показали стойностите на кръвната глюкоза, измерени на 2-ия час след ОГТТ (2).

Европейският съюз позволи лекарствената инструкция на Xenical да посочва предимствата на препарата в лечението на тип 2 диабет при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване (3). Тези предимства бяха убедително доказани от редица клинични проучвания. Той е единственият антиобезен медикамент получил до момента подобно разрешение. Xenical е одобрен в редица страни да се използва в комбинация с антидиабетни средства за подобряване на гликемичния контрол при обезни Тип 2 диабетни пациенти.

Девет от десет човека с Т2 ЗД (80-90%) имат наднормено тегло или затлъстяване (4) и загубата на тегло е първа линия терапия на това заболяване. Дори и умерената редукция на теглото подобрява инсулиновата чувствителност и контрола на кръвната глюкоза и достоверно намалява тежестта на сърдечносъдовите рискови фактори като високо артериално налягане и повишено ниво на холестерол.

Днес в света живеят около 150 милиона души с диабет, като 90% от всичките тях са с Т2 ЗД. Очаква се удвояване на тази честота през следващите 25 години.

Доказано е, че между наднормено тегло и Т2 ЗД има здрава, положителна връзка. Например, при женска популация над 18-годишна възраст с наднормено тегло – диабетният риск се удвоява с наддаването на 5 до 7.9 кг и се утроява при наддаване на повече от 8 кг в сравнение с контролите с нормално тегло. И обратно – адипозните жени, които загубват над 5 кг намаляват вероятността да развият Т2 ЗД наполовина.

Положителната корелация между растящата честота на глюкозен дисметаболизъм (НГТ/неотрит Т2ЗД) и растящия ИТМ, независимо от пола, бе потвърдена и от XENDOS (виж “Диабетен дайджест” в този брой).

Изводите:

– Наднорменото тегло е най-важният изменяем рисков фактор за развитието на Т2 ЗД, чиято честота се увеличава в цял свят

– Нарушеният глюкозен толеранс е другият важен рисков фактор за Тип 2 диабет и също е свързан с наличието на наднормено тегло и затлъстяване – показано бе, че обезната популация има повишена честота на НГТ (5)

Вмешателството за промяна в стила на живот, целящо да се загуби тегло и да се увеличи физическа активност, доказа своята ефективност за намаляване на прогресията на Т2 ЗД при обезните хора (6-8).

Проучването Diabetes Prevention Program (DPP), сходно на приключилото преди това финланско Diabetes Prevention Study, потвърди, че редукцията на тегло чрез промяна в стила на живот намалява риска от появата и от прогресията на Т2 ЗД с цели 58%. Това вмешателството бе препоръчано наскоро от Американската диабетна асоциация и от Националния институт по диабет, дигестивни и бъбречни заболявания на САЩ като най-ефективната мярка за профилактика на Тип 2 ЗД при високорисковите пациенти, носеща и допълнителни здравни ползи – намаляване на артериалното налягане и на нивото на холестерола (9).

Проучването XENDOS заключи, че вмешателството за промяна в стила на живот плюс Xenical е дори далеч по-ефективно (редукция на риска от развитието на Т2 ЗД с допълнителни 37%).

„Тип 2 диабет е опасно и скъпоструващо усложнение на затлъстяването – едно ефективно и безопасно лекарствено средство, което помага за профилактика или забавяне на това заболяване, както и за дълготрайното поддържане на постигната загуба на теглото – е истинска ценност за милионите обезни хора, изложени на риск да развият диабет” – заяви Уилям Бърнс, завеждащ фармацевтичната секция на Roche.

Хората с Т2 ЗД обичайно по-трудно отслабват на тегло, както и по-трудно поддържат постигнатото, тъй като естествената прогресия на заболяването също води до наддаване на тегло. Допълнително, някои от лекарствата, използвани за терапия на Т2 ЗД, могат да водят до наддаване на тегло. Xenical може при тези случаи да бъде много ефективен партньор за загуба и дългосрочен контрол на теглото.

Orlistat намалява способността на тялото да абсорбира хранителните мазнини с 30%. Той e единственият медикамент за отслабване на тегло и за трайно поддържане на постигната редукция, който действа локално в червата.

Препаратът е инхибитор на интестиналната липаза и не действа на централната нервна система, поради което не е противопоказан било при артериална хипертония (АХ), било при неконтролирана АХ.

Xenical е регистриран в 149 страни по света и през 2001 г. се превърна в петото най-продавано лекарство на фирма Roche. Повече от 13.5 милиона човека са получавали терапия с този липазен инхибитор след дебюта му на фармацевтичния пазар през1998 г.

Допълнителна информация в Интернет:

http://www.managingourweigth.com

Използвани източници:

1. Sjostrom L, Torgerson JS et XENDOS (XENical in the prevention of diabetes in Obese Subjects): A Landmark Study. Poster presented at ICO’ 2002

2. Wilson R, Torgerson JS et al. Prevalence of undetected diabetes and impaired glucose tolerance in an obese population. Poster presented at EASD’2002

3.Orlistat предлага допълнителни предимства при обезни тип 2 диабетни пациенти. Доктор Д 2002,3;есен: 28-30

4.Kumanyika S et al. Obesity prevention: the case for action. Int J Obes Relat Metab Disord 2002:26:425-36

5. Sinha R, Fisch G et al. Prevalence of impaired glucose tolerance among children and adolescents with marked obesity. N Engl J Med 2002: 346-10

6. Tuomiletho J et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001,344:1343-50

7. Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl Med 2002, 346:393-403

8. Chiasson J-L, Josse FG et al. Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial. Lancet 2002, 359:2072-7

9.The prevention or delay of type 2 diabetes. American Diabetes Association and National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases. Position statement. Diabetes Care 2002, 25:742-9