Витректомията е ефективна за лечение на диабетната макуларна едема01/12/2002

Витректомията намалява значимо фовеалната дебелина при пациенти с диабетна едема на макулата показват данните от камерно случай-контрола проучване в Япония (Otani T, Kishi S. A controlled study of vitrectomy for diabetic macular edema. American Journal of Ophthalmology 2002, 134, 2:214-19).

Неговите автори са извършили унилатерална витректомия при седем пациента на възраст 42-64 години (средна възраст на участниците 53 години) с двустранна диабетна макуларна едема със сходна тежест. Тъй като визусът на едното око е бил по-добър, то оперирано е било другото око. Фовеалната дебелина е била измерена и в двете рандомизирани групи преди провеждането на хирургичното лечение и всичките “случай-контрола” очи са били сравнително наблюдавани за най-малко пет месеца след вмешателството.

Фовеалната дебелина е намаляла значимо в лекуваните очи от 622 на 269 микрометъра (р<0.027). В нелекуваните очи е наблюдавана недостоверна редукция на изучавания показател (от 617 на 546 микрометъра, р=0.176). Викректомията е подобрила също зрителната острота при сравнителната (преди и след) оптометрия. Четири от лекуваните очи (57%) са постигнали подобрение с повече от две линии в изходния визус спрямо само едно (14%) от неоперираните очи.

Зрителната острота е останала непроменена в три от оперирараните и в три от неоперираните случаи (при 43% и в двете групи).

В нито едно (0%) от лекуваните очи не е регистрирано намаляване на изходната най-добра зрителна острота с повече от две линии в сравнение с три от контролните очи (43%).

“Извършването на витректомия намалява значимо фовеалната дебелина при очите с диабетна макуларна едема”, заключиха авторите. Витректомията според тях може да бъде ефективна за лечение на това сериозно диабетно очно усложнение.

Витректомията подобрява или непроменя настоящия визус на пациентите с диабетна макуларна едема. Обратно - зрителната острота намалява при 43% от нелекуваните очи, но в нито едно от лекуваните очи на пациентите с диабетна макуларна едема.