ТИТЪРЪТ И КОМБИНАЦИЯТА ОТ ICA+ И АНТИ-GAD+ РАЗГРАНИЧАВАТ ДВА КЛИНИЧНО ОТДЕЛНИ ТИПА НА ЛАТЕНТНИЯ АВТОИМУНЕН ДИАБЕТ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ (LADA)01/12/2002

„Комбинацията от ICA+ и анти-GAD+ и високият титър на анти-GAD-антителата са характеристики на пациентите с инсулинов дефицит и клинични черти на Тип 1 (инсулин-зависим) захарен диабет (LADA -Тип 1). Позитивността на един вид антитела и ниският титър на антитела са маркери за LADA-Тип 2, свързан с клиничния и метаболитен фенотип на Тип 2 (неинсулин-зависим) захарен диабет.

”Това заключихa авторите на проучване, обхванало 312 пациента от кавказоидна немска популация (с нисък до умерен риск от поява на Тип 1 ЗД) и недълга диабетна история (< 5 г.). Групата e била с клинични и метаболитни черти на LADA - възраст при откриване на диабета над 35 г. и ранна инсулинова зависимост (< 5 г. след поставяне на диагнозата). Всичките участници са били скринирани за ICA, анти-GAD и IA2-Ат с помощта на достъпните в момента методики с цел да се определят имунологичните параметри, които могат да се използват за отсяване на пациентите с очертани метаболитни черти на латентен автоимунен диабет при възрастните.

Екипът, провел проучването, е търсил корелация между имунологичния статус и: възрастта, ИТМ, остатъчната бета-клетъчна функция (чрез измерване на С-пептида на гладно), наличието на свързани с диабета хронични усложнения и на маркери за Метаболитен синдром (артериална хипертония и хиперлипидемия).

Lohmann и съавтори (1) съобщиха, че са открили 51 Ат (+) пациенти, от които 39 души (76%) имали ICA; 35 (68%) -анти-GAD-Ат и 6 (11%) - IA2-Ат. При общо 23 пациенти (45% от цялата група) са били открити множествени антитела (комбинация от два и повече вида); 16 души (31%) били единствено ICA положителни и 12 души (23%) - единствено анти-GAD-Ат положителни. Нито един пациент не се е оказал единствено IA2-Ат позитивен.

В групата с множествени антитела - 17 души (33%) имали едновременно и ICA и анти-GAD-Ат и 6 души (12%) - и ICA и анти-GAD, и IA2-Ат.

При антитела-позитивните пациенти са били открити както по-ниско ниво на С-пептид на гладно, така и по-малка честота на невропатия и на артериална хипертония.

В сравнение със серонегативните случаи или със серотозитивните пациенти за единствен вид антитела (или само ICA+, или само анти-GAD+) - при случаите с множествени антитела е била намерена намалена бета-клетъчна функция. Случаите с два или повече вида антитела имали също така и по-нисък ИТМ, както и по-малка честота на диабетни хронични усложнения (невропатия и нефропатия) или на артериална хипертония. IA2-Ат+ серологичният статус не е допринасял чувствително за диагнозата или разграничаването на LADA пациентите.

„Открихме, че както множествените специфични антиостровни автоантитела, така и високият титър на анти-GAD-Ат (>20 U при нашите измервания) са свързани с ниско ниво на С-пептид на гладно като маркер за намалена бета-клетъчна функция, с намаляващ ИТМ, с по-ниска честота на хипертония и с по-малко разпространение на свързани с диабета усложнения (LADA-Тип 1 или по-агресивна форма на бета-клетъчен автоимунитет). Обратно, пациентите с единични антитела или с нисък титър имат същите клинични и метаболитни показатели като антитела-отрицателните Тип 2 диабетни пациенти (LADA-Тип 2 или бенигнена автоимунна форма, асоциирана с Тип 2 диабетно-подобен метаболитен фенотип)”.

Необходими са проспективни проучвания, които да изяснят доколко специфичните антиостровни антитела показват бета-клетъчна деструкция или дали също така могат да се образуват при пациенти с клетъчно увреждане, дължащо се на бета-клетъчен стрес при Тип 2 диабет - смятат също Лохман и съавтори.

Изводите за клиничната практика

„Препоръчваме скрининга за ICA и анти-GAD-Ат и измерването на техните нива да се използва за разграничаване на пациентите с LADA-Тип 1, които имат повишен риск от ранна инсулинова декомпенсация. Измерването на IA2-Ат изглежда не е необходимо с тази цел, защото намерихме, че тези антитела са рядко срещани и никога не се откриват самостоятелно при пациентите от групата на LADA.

Нашите данни могат да послужат за по-прецизно класифициране на диабета при възрастните и да помогнат на клинициста да избере подходящото антидиабетно лечение при пациентите с LADA”.

Използван източник:

1.Lohmann T, Kellner K et al. Titre and combination of ICA and autoantibodies to glutamic acid decarboxylase descriminate two clinically distinct types of latent autoimmune diabetes in adults (LADA). Diabetologia 2001,44:1005-1010