Repaglinide e по-ефективен от nateglinide при Тип 2 ЗД01/12/2002

Меглинидът repaglinide (NovoNorm в Европа, Prandin в САЩ и Gluconorm в Канада) подобрява контролът на кръвната глюкоза по-ефективно от деривата на D-фениналанина nateglinide (Starlix на Novartis) както в монотерапия, така и в комбинация с метформин. Това показаха резултатите от две рандомизирани отворени многоцентрови сравнителни проучвания на 330 пациенти с Т2 ЗД, представени на тазгодишната научна среща на Американската диабетна асоциация.

Въпреки, че и двата антидиабетни препарата са прандиални глюкозни регулатори (не- СУП инсулинови секретагози), репаглинид води до по-изразено подобрение на цялостния гликемичен контрол.

Рандомизираните за участие пациенти са поддържали незадоволителен гликемичен контрол (високи стойности на НвА1с). Групата, преминала на “монотерапия” или с РЕП, или с НАТ е била до началото на сравнението само на диета и физическа активност (“терапия-наивна”). Включените на “комбинирана терапия” (МЕТ+РЕП или МЕТ+НАТ) са получавали преди това друго перорално антидиабетно средство: СУП или СУП (глибенкламид)+МЕТ (Glucovance на Bristol-Муеrs Squibb).

След три седмици доза-оптимизиращ период, пациентите на монотерапия са продължили за още 13 седмици да получават или PEП, или НАТ съответно. Тези на предшестваща комбинирана терапия са били оставени за четири седмици само на МЕТ и след това са преминали на комбинация на бигванида или с РЕП, или с НАТ за 16 седмици (двуседмичен доза-оптимизиращ период).

Хората, получавали РЕП и в двете проучвания са постигнали по-добър гликемичен контрол от тези на НАТ – и в двете рандомизирани на РЕП групи е регистрирано по-ниско ниво на HbA1c в сравнение с тези на НАТ.

Снижаването на глюкозната AUC (зона под кривата) 0-240 мин. след прием на стандартна течна храна е достоверно по-изразено при терапията с РЕП отколкото с НАТ (Монотерапия проучване: -29.2% спрямо -20.8% за РЕП и НАТ, респективно, р=0.017; МЕТ комбинирана терапия проучване: – 25.2% спрямо -16.6% за РЕП и НАТ, р=0.005). Инсулиновата AUC 0-240 мин. след приема на стандартната течна храна е сходна за групите на РЕП и на НАТ и в двете проучвания.