По-добър гликемичен контрол след хранене с инсулин аспарт (NovoRapid®) в сравнение с човешки инсулин при лица с тип 2 диабет с нормално и наднормено тегло01/12/2002

Това показват данните от проведено в Италия (1) рандомизирано двойно сляпо двуетапно кръстосано проучване, сравнило фармакодинамичните свойства на инсулин аспарт (NovoRapid®) с тези на обикновен бързодействащ човешки инсулин (БЧИ) при лица с Т2 ЗД

Преди провеждане на тест със стандартна закуска в хода на двата изследователски дни, участниците (мъже и жени) са разпределени в две групи в съотношение 1:1 според техния Индекс на Телесна Маса (ИТМ в кг/м2): ИТМ<27 и ИТМ 27-35. С изключение на ИТМ, останалите основни характеристики на групите са съпоставими.

През всеки ден от проучването кръвноглюкозните нива на участниците са стандартизирани в обхвата 5-8 ммол/л посредством венозна инсулинова инфузия. Стандартната закуска е сервирана в момент t=0. Лицата са инжектирали двата изпитвани препарата (0.15 Е/кг) в случайна последователност, използвайки двойно-сляп похват (при едната визита: БЧИ в момент t=-30 мин. и плацебо в момент t=0; при следващата визита: плацебо в момент t=-30 мин. и NovoRapid® в момент t=0). Серумните концентрации на глюкоза (СГ) и инсулин (15 пункта) са измервани до 4 часа след стандартното хранене. Тридесет и шест лица са завършили протокола на двата изследователски дни: при 34 е имало достатъчно данни за анализ на глюкозните профили и при 30 – на инсулиновите профили.

– Постпрандиалните (4 часови) колебания на СГ са с 20% по-ниски след лечение с NovoRapid® в сравнение с БЧИ (Съотношение(NovoRapid®/БЧИ)= 0.80, CI=[0.66; 0.98], p=0.034) като не е намерена зависимост от ИТМ

– Максималната концентрация на СГ е еднаква за двата типа лечение (Съотношение(NovoRapid®/БЧИ)= 0.96, p=0.341)

– Времето (средно) за достигане на максимална концентрация на СГ е с 25 мин. по-кратко за NovoRapid® в сравнение с БЧИ (p=0.048)

– Максималната серумна концентрация на инсулина е по-висока след прилагане на NovoRapid® в сравнение с БЧИ (Съотношение(NovoRapid®/БЧИ)=1.34, p=0.023)

-Същото се отнася до площта под 4-часовата крива на серумния инсулин (Съотношение(NovoRapid®/БЧИ)=1.17, p=0.006)

Нещо повече, времето за достигане на максимална серумна концентрация на инсулина е с 27 мин. по-кратко след прилагане на NovoRapid® (p=0.039), въпреки че той е инжектиран 30 мин. след БЧИ. По време на това проучване не са наблюдавани странични явления.

Изводът:

Данните показват, че не само лицата с диабет тип 2 и нормално тегло, но и тези с наднормено тегло постигат значимо по-добър гликемичен контрол след хранене с NovoRapid®, инжектиран непосредствено преди хранене, в сравнение с БЧИ, инжектиран 30 мин. преди хранене

1. Perriello G, Avogaro А, Bosi E, Squatrito S, Marra G, Cucinotta D, Italy