Наличието на диабетна ретинопатия предсказва по-лоша прогноза след коронарна байпас хирургия01/12/2002

Пациентите с диабетна ретинопатия (ДР) имат достоверно по-лоша дългосрочна прогноза след коронарна артериална байпас хирургия в сравнение със случаите без ретинопатия. ДР може да служи като предиктор за крайните резултати след сърдечносъдова реваскуларизация – обобщи японски хирургичен екип (Оno T et al. The impact of diabetic retinopathy on long-term outcome following coronary bypass graft surgery. J Am College of Cardiology 2002, 40;3:428-436)

Авторите са изследвали връзката между тежестта на наличната ретинопатия преди извършването на коронарна артериална байпас графт (CABG) хирургия и смъртността след терапевтичното вмешателство при 223 диабетни пациенти с многоклонова коронарна сърдечна болест за среден период от 11.6 години.

В групата с предшестващи ретинални изменения e регистриран четири пъти по-голям риск от летални изходи за времето на проучване след CABG. Данните показват, че и нуждата от повторна коронарна реваскуларизация е достоверен предиктор за по-лоша прогноза – три пъти повишен риск от смъртност.

При пациентите с ДР наличието на бъбречна или на камерна дисфункция също е било свързано със значимо по-висок риск от смъртност (2.5 и 2.0 пъти, респективно). Вътрешният торакален артериален графт (ITA) не е изменил крайните резултати при пациентите с ДР, но е бил свързан с по-добра прогноза в диабетната група без ретинопатия.

ДР е специфично и основно микроваскуларно усложнение на диабета и нейната тежест е директно свързана със степента на общ гликемичен контрол. Огледът на ретината е полезен метод за оценка на очакваните дългосрочни резултати при пациентите-кандидати за CABG, смятат авторите.

Основните изводи от това проучване са, че:

– наличието на ДР може да служи като достоверен предиктор на смъртността след CABG

– повторната реваскуларизация, бъбречната и сърдечната камерна дисфункция също са значими предиктори за намалена преживяемост след CABG при пациентите с диабет

– наличието на ITA графт предсказва по-нисък риск от смърт след CABG при диабетните пациенти без ретинопатия