Атипичните невролептици, използвани за лечение на шизофрения, бяха свързани с достоверно повишен риск от диабет01/12/2002

Резултатите от мултиплен логичен регресионен анализ в САЩ, сравнил честотата на захарния диабет в зависимост от използваните невролептици за лечение на ендогенната психоза, показват достоверно повишена честота на ЗД в групата на атипични невролептици (Sernyak MJ, Leslie DL et al. Association of diabetes mellitus with use of atypical neuroleptics in the treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry 2002,159:561-566).

Авторите са използвали административните данни при голяма национална извадка от пациенти с клинична диагноза шизофрения. В проучването са участвали над 38 000 пациенти, лекувани извънстационарно с медикаментите - обект на изследването. От цялата група 41.4% са били на терапия с типични невролептици и 58.6% са получавали поне един атипичен невролептик (съответно: clozapine - 5.3%; olanzapine - 48.4%; quetiapine - 4.2%; risperidone - 43.7%; при 387 пациента са назначавани повече от един атипичен невролептик).

Данните от анализа показват, че след контролиране на възрастта, пациентите на терапия с атипични невролептици имат 9% по-висока честота на ЗД в сравнение с тези на типични невролептици, като положителната връзка се запазва достоверна в подгрупите на clozapine, olanzapine и quetiapine, но не и на risperidone. Авторите докладват, че в групата под 40-годишна възраст всичките нетипични невролептици са били свързани със значимо повишена честота на ЗД.