Атипичните невролептици, използвани за лечение на шизофрения, бяха свързани с достоверно повишен риск от диабет


dd 01/12/2002

Резултатите от мултиплен логичен регресионен анализ в САЩ, сравнил честотата на захарния диабет в зависимост от използваните невролептици за лечение на ендогенната психоза, показват достоверно повишена честота на ЗД в групата на атипични невролептици (Sernyak MJ, Leslie DL et al. Association of diabetes mellitus with use of atypical neuroleptics in the treatment of schizophrenia. Am […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.