Алфа-липоевата киселина в лечението на диабетната полинедвропатия01/12/2002

Диабетната невропатия е усложение на захарния диабет, с хроничен прогресиращ ход на развитие, което без адекватно лечение може да доведе до сериозни проблеми, значителна болестност и повишена смъртност сред хората с диабет. Окислителният стрес и последващата го нервна исхемия се приема за важен фактор в патогенезата на диабетната невропатия. Многобройни проучвания са установили, че благодарение на антиоксидантните си свойства алфа-липоевата киселина се намесва в развитието на диабетната невропатия. Има данни, че алфа-липоевата киселина нормализира нарушения кръвен ток към ендоневралните капиляри, както и намалената скорост на нервна проводимост. Тя има ефект и върху някои невропептиди, чрез които упражнява невротрофичен ефект. В редица проучвания са установени неврорегенеративните и невропротективните й свойства. Алфа-липоевата киселина (Thioctacid®) е единственото патогенетично средство за лечение на диабетна невропатия. Ефективността и безопасността й при диабетна невропатия са установени в 6 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания със степен на доказателственост 1b.

1. ALADIN I След триседмично приложение на 600 мг алфа-липоева киселина венозно е установено значително намаляване /с 64 %/ на невропатните симптоми - болка, парене, парестезии, изтръпване. Наблюдавано е и значимо подобрение на ахиловите рефлекси, вибрационен усет, термочуствителност и усет за болка.

2. ALADIN II Алфа-липоева киселина, прилагана в продължение на две години в доза 600 и 1200 мг е довела до значимо подобрение на скоростта на нервна проводимост.

3. ALADIN III След приложение на 600 мг алфа-липоева киселина венозно /три седмици/, последвано от 1800 мг перорално /6 месеца/ е установено подобрение на редица показатели - рефлекси, чувствителност и мускулна сила.

4. ORPIL След триседмично перорално приложение на 1800 мг алфа-липоева киселина е установено значимо подобрение на невропатните симптоми, ахилови рефлекси, вибрационен усет, термочувствителност и усет за болка.

5. DEKAN След четиримесечно приложение на 800 мг алфа-липоева киселина е наблюдавано значимо подобрение на вариабилитета на сърдечната честота, който е признак на автономна сърдечна диабетна невропатия.

6. SYDNEY Приложението на 600 мг алфа-липоева киселина венозно в продължение на три седмици е довело до значимо подобрение на невропатните симптоми, ахилови рефлекси, вибрационен усет, термочувствителност и усет за болка.

Лечението на диабетната невропатия с алфа-липоева киселина е:

Патогенетично. Алфа-липоевата киселина е единственото доказано ефективно специфично лечение с патогенетичен механизъм на действие при диабетна невропатия.

Ефективно. Това е доказано в редица проучвания и отговаря на критериите на медицина, базирана на доказателства.

Адекватно. При приложение на алфа-липоева киселина се подобряват както основните невропатни симптоми /болка, парене, парестезии, изтръпване/, които нарушават качеството на живот на пациентите, така и показателите на невропатен дефицит /нарушена чувствителност, отслабени рефлекси, загуба на мускулна сила/, които могат да доведат до развитие на сериозни усложения.

Безопасно. При провеждането на големите проучвания не са установени странични ефекти от приложението на алха-липоевата киселина.

С отлична поносимост. Проведените проучвания в съчетание с огромен клиничен опит, потвърждават отличната поносимост на медикамента, приложен както перорално, така и венозно и благоприятния му риск-полза профил.

Д-р Цветалина Танкова, дм

Клиника по Диабетология

КЦЕГ, МУ - София