Стартира фаза I клинично проучване на DAC:GLP-1 за лечение на Тип 2 диабет01/09/2002

Фирма ConjuChem обяви старта на фаза I рандомизирано, плацебо контролирано проучване при 110 доброволци на своя кандидат за антидиабетен препарат - бавнодействащ DAC:GLP-1 (CJC-1131). Проучването ще се проведе в две части: в първата ще участват здрави доброволци, а в следващата – 52 пациенти с Тип 2 диабет.

Целта на първата фаза е да прецени безопасността, поносимостта и фармакокинетиката на единична, растяща доза от CJC-1131, както и да определи максималната толерирана доза (МТД) при здрави доброволци.

Втората фаза ще изследва безопасността, поносимостта и фармакокинетиката на МТД, прилагана при пациенти със стабилен Т2 диабет. Тази част на проучването ще предостави първоначални данни за фармакодинамиката и ефикасността на единична растяща доза CJC-1131 спрямо плацебо при Тип 2 диабетни пациенти.

DAC:GLP-1 ще се прилага подкожно еднократно. Показателите, които ще бъдат следени в хода на проучването са: кръвна глюкоза, С-пептид, инсулин, глюкагон, фруктозамин и гликиран хемоглобин. Допълнително ще бъдат наблюдавани хранителният внос, чувството за засищане и скоростта на изпразване на стомаха.

Ендогенният глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) е най-мощният инсулинотропен хормон в човешкия организъм. Той и неговите синтетични аналози (доставяни по инжекционен път) поддържат глюкозната хомеостаза чрез:

- стимулиране на глюкозо-зависимата синтеза и секреция на инсулин от бета-клетките на панкреаса

- повишаване на периферното усвояване на глюкозата и намаляване на периферната инсулинова резистентност

- понижаване на постпрандиалните гликемични пикове поради забавяне на изпразването на стомаха

- намаляване на секрецията на глюкагон и продукцията на чернодробна глюкоза

- действайки като естествен растежен фактор за инсулин-произвеждащите клетки на панкреаса

Допълнително, GLP-1 и неговите инженерно създадени аналози показват в сравнение с наличните антидиабетни средства атрактивен профил на безопасност и поносимост. Тъй като GLP-1 стимулира освобождаването на инсулин и потиска секрецията на глюкагон само в присъствието на по-високи от нормалните гликемични нива, то неговото терапевтично заместване се свързва с много по-малък риск от хипогликемия (нежелани спадове) в сравнение с инсулиновите секретагози или с екзогенния инсулин.

GLP-1 и GLP-1 аналозите се асоциират и с благоприятен ефект върху липидния профил, както и с умерена загуба на тегло при Т2 ЗД (и двата метаболитни ефекта са желани при тези пациенти, а част от наличните антидиабетни препарати водят до допълнително наддаване на тегло). Поради това, заместването на GLP-1 изглежда много примамлива идея за антидиабетна терапия. Натуралният хормон има много кратък полуживот (около 5 минути), след което се разгражда от серумните ензими и се екскретира през бъбреците. Тази много кратка продължителност на действието на GLP-1 ограничава неговото прилагане като потенциално терапевтично средство.

CJC-1131 е инженерно създаден пептиден аналог на естествения GLP-1. В предклинични изпитания DAC:GLP-1 показа, че запазва метаболитните предимства на естествения хормон, но без да се разгражда за броени минути.

Въвъден чрез подкожно инжектиране, кандидатът за антидиабетен препарат на фирма ConjuChem се свързва бързо и селективно in vivo със сeрумния албумин. Благодарение на тази биоконюгация, при експерименти с роденти е постигната терапевтична активност и фармакокинетичен профил (удължена продължителност на действието) на DAC компонента CJC-1131 за времето на полуживот на албумина. Базирайки се на тези данни, бавнодействащият и деградация-резистентен аналог на GLP-1 (CJC-1131) трябва да се прилага при хора не по-често от веднъж седмично – средното време на полуживот на човешкия албумин е две-три седмици.

Фирма ConjuChem е базирана в Монреал, Канада и развива бавнодействащи субстанции, използвайки биоконюгация (DAC технология). Добавяна към бързодействащи вещества, тази технология променя скоростта на тяхната биологична активност. ConjuChem разработва кандидати за антионкологични, антидиабетни, антивирусни, антикоагулантни и аналгетични средства.