Оралният инсулинов спрей на Generex е ефективен при пациенти с Тип 1 и Тип 2 диабет01/09/2002

Oralin, доставян под формата на спрей в оралната кухина с устройството Rapidmist (разработка на биотехнологичната компания Generex), се абсорбира бързо през букалната лигавица и има сравним с традиционната инсулинова доставка ефект. Това съобщиха серията от доклади, изнесени на тазгодишната научна среща на Американската диабетна асоциация в Сан Франциско.

Проучване при пациенти с Т1 ЗД (Pharmacokinetics of Oral Insulin vs. Regular Insulin and Lispro Insulin in Type 1 Diabetes) показа, че оралният инсулинов спрей има сравнима фармакокинетика с бързодействащия инсулинов аналог инсулин лизпро, инжектиран подкожно: инсулинов пик за 30 минути и изчерпване до 240 минути. Разтворимият инсулин е достигнал пик и стеди стейт ниво между 30 и 120 минути. Концентрацията на кръвната глюкоза е намаляла след инсулиновата абсорбция, независимо от типа на използвания препарат и формата на неговото доставяне.

Друго проучване (Oral Insulin Spray as a Meal Insulin in Treatment in Type 2 Diabetes) е сравнило при пациенти с Т2 ЗД ефектите на оралин спрямо разтворим инсулин върху постпрандиалната кръвна глюкоза. Резултатите потвърдиха, че абсорбцията и елиминирането на оралния инсулин е много по-бързо в сравнение с разтворимия инсулин, инжектиран подкожно. Оралин е показал и по-бърз капацитет да намалява плазмените нива на глюкозата и С-пептида (по-малък риск от хиперинсулинемия).

Авторите на третия доклад (Oral Insulin Spray as an Add-on Therapy in Combination with Failing Oral Agents (OHAs) for Treatment of Type 2 Diabetes) са сравнили при пациенти с Т2 ЗД ефектите върху постпрандиалната хипергликемия на оралния инсулинов спрей в комбинация с перорални средства спрямо само перорални средства след обременяване със стандартна храна. Данните показаха, че оралният инсулин се абсорбира бързо и повишава нивото на плазмения инсулин с 233% в сравнение с хипогликемизиращите перорални препарати. Респективно, оралин води до по-малко повишаване на глюкозата след стандартно обременяване с храна, както и на С-пептида (-30% и -87%). Докладът обобщи, че оралин може да се използва в комбинация с антидиабетни перорални средства за по-ефективен контрол на постпрандиалните глюкозни концентрации при Т2 ЗД.

Проучването (Oral Insulin Increases Postprandial Insulin Peaks and Improves Glucose Control in Type 2 diabetic Patients) е преценило ефикасността на оралния инсулинов спрей върху пострандиалната хипергликемия при пациенти Т2 ЗД, развили резистентност към пероралните средства. Данните показаха, че оралин, приеман непосредствено преди хранене, води до достоверно по-малко повишаване на постпрандиалната хипергликемия (9% спрямо 27%) в сравнение с дните, в които пациентите са получавали само перорални средства.

Проучване на комплаянса на пациенти с Т1 ЗД към оралин и устройството за неговата доставка (Evaluation of the Compliance in the Use of Oral Spray Insulin in Patients with Type 1 Diabetes) показа, че цялата група, използвала неинвазивната система, я определя като „най-значителния пробив в лечението на диабета”. Оралният инсулин ще подобри качеството на живот на диабетните пациенти поради лесната му доставка и по-малката намеса в социалните дейности - смятат 90% от анкетираните.