Диетата с ниско съдържание на натрий потенцира ефектите на losartan при Тип 2 диабет01/09/2002

Ниският хранителен внос на натрий усилва антихипертензивния и антипротеинуричен ефект на losartan при пациенти с Тип 2 диабет и микроалбуминурия (екскреция на албумин в урината 10-200 мкг/мин) – заключиха авторите на камерно рандомизирано плацебо-контролирано проучване (Houlihan CA et al.Diabetes Care 2002,25:663-671).

Сред лекуваната с лосартан група (n=10) – при пациентите на диета с нисък внос на натрий в сравнение с тези, получавали храна с обичайното количество натрий, е регистрирано:

– намаление на 24-часовото систолно, диастолно и средно артериално налягане с 9.7 mmHg (p=0.002), 5.5 mmHg (p=0.002) и 7.3 mmHg (p=0.003), респективно

– достоверно намаление на съотношението албумин:креатинин (ACR) с –29% спрямо +14% (p=0.02), респективно

Открита е била и здрава корелация между намалението на АН и процентата редукция на ACR (r=0.7, p=0.02).

За разлика от експерименталната група, при получавалите плацебо пациенти (n=10) не са намерени достоверни промени в АН или в ACR между двете диети – обичайна и с нисък внос на натрий.